9 ОБЛІК ЗОБОВЯЗАНЬ

 

9.1 Визнання зобов’язань

9.2 Класифікація зобов’язань

9.3 Оцінка та облік поточних зобов’язань

9.3.1 Відображення в обліку короткострокових позик банків

9.3.2 Відображення в обліку короткострокових векселів виданих

9.3.3 Відображення в обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

9.3.4 Відображення в обліку одержаних авансів

9.3.5 Відображення в обліку поточних зобов’язань за податками й платежами

9.3.6 Відображення в обліку поточних зобов’язань за податками й платежами

9.3.7 Облік розрахунків з учасниками

9.4 Оцінка та облік довгострокових зобов’язань

9.4.1 Облік довгострокових кредитів банку

9.4.2 Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань

9.4.2.1 Облік облігацій, випущених з дисконтом

9.4.2.2 Облік облігацій, випущених з премією

9.4.3 Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

9.5 Оцінка та облік забезпечень

9.6 Розкриття інформації щодо зобов’язань у Примітках до фінансової звітності

9.7 Узагальнення операцій з обліку зобов’язань в регістрах бухгалтерського обліку

9.8 Типові проблеми та їх вирішення (приклади)

 

10 ОБЛІК КАПІТАЛУ

 

10.1 Визнання  та класифікація капіталу

10.2 Оцінка капіталу

10.3 Відображення операцій з капіталом у бухгалтерському обліку

10.4 Статутний капітал

10.5 Неоплачений капітал

10.6 Зміни в статутному капіталі

10.7 Резервний капітал

10.8 Розкриття інформації про капітал у фінансовій звітності

10.9 Узагальнення інформації про капітал в регістрах бухгалтерського обліку

 

11 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

11.1 Загальні принципи обліку доходів, витрат та фінансових результатів

11.2 Визнання та облік доходів

11.2.1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11.3 Вирахування з доходу

11.3.1 Облік наданих знижок

11.3.2 Облік повернення товарів

11.3.3 Визнання доходу від надання послуг

11.4 Визнання доходу за операціями з цільового фінансування

11.5 Визнання доходу за бартерним контрактом

11.6 Облік фінансових доходів та витрат

11.7 Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової Звітності

11.8 Узагальнення операцій з обліку доходів в регістрах бухгалтерського обліку

 

12 ОБЛІК ВИТРАТ

 

12.1 Класифікація та визнання витрат

12.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

12.2.1 Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

12.3 Облік загальновиробничих витрат

12.4 Облік руху та реалізації готової продукції

12.5 Облік адміністративних витрат

12.6 Облік витрат на збут

12.7 Облік інших операційних доходів та витрат

12.8 Облік доходів та витрат від фінансових операцій

12.9 Облік інших доходів та витрат

12.10 Облік надзвичайних  доходів та витрат

12.11 Розкриття інформації про витрати у Примітках до фінансової звітності

12.12 Узагальнення операцій з обліку витрат в регістрах бухгалтерського обліку

 

13 ОБЛІК ПОДАТКІВ

 

13.1 Класифікація податків та зборів України

  13.2  Синтетичний облік податків

13.3 Аналітичний облік податків

  13.4 Облік податку на прибуток

13.4.1 Облік поточного податку на прибуток

  13.4.2 Суть та види податкових різниць

13.4.3 Облік впливу постійних різниць на розрахунок облікового прибутку і витрат з податку на прибуток

13.4.4 Облік тимчасових різниць, що оподатковуються

13.4.5 Облік тимчасових різниць, що не оподатковуються

13.5 Облік податку на додану вартість

13.5.1 Облік податкових зобов'язань і податкового кредиту

13.5.2 Облік сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету та відшкодуванню з бюджету

13.6 Розкриття інформації про податок на прибуток у Примітках до фінансової звітності

13.7 Узагальнення операцій з обліку податку на прибуток в регістрах бухгалтерського обліку

 

14 СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

14.1 Складання Балансу

14.1.1 Загальні вимоги до складання звіт

14.1.2 Порядок складання звіту

14.1.3 Розкриття інформації у Примітках

14.2 Складання Звіту про фінансові результати

14.2.1 Зміст, форма та структура Звіту про фінансові результати

14.2.2 Порядок складання звіту

14.2.3 Розкриття інформації в Примітках до Звіту про фінансові результати

14.3 Звіт про рух грошових коштів

14.3.1 Мета складання звіту про рух грошових коштів

14.3.2 Структура звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до його складання

14.3.3 Методи та порядок складання Звіту про рух грошових коштів

14.3.4 Розкриття інформації про рух грошових коштів

14.4 Звіт про власній капітал

14.4.1 Загальні вимоги до складання звіту

14.4.2 Порядок складання звіту

14.4.3 Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у Примітках до фінансової звітності

14.5. Примітки до фінансової звітності

14.5.1 Призначення і склад Приміток

14.5.2 Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

14.5.3 Порядок складання Приміток

 

15 ГЛОСАРІЙ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ДОДАТКИ