14.3 Складання звіту про рух грошових коштів

 

14.3.1 Мета складання звіту про рух грошових коштів

 

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “Звіт про рух грошових коштів” відноситься до форм річної фінансової звітності.

Баланс та Звіт про фінансові результати надають користувачам інформацію щодо ресурсів, якими володіє підприємство, та джерел цих ресурсів на певну дату, а також інформацію щодо результативності діяльності підприємства протягом певного часу.

Звіт про рух грошових коштів надає додаткову інформацію для користувачів фінансової звітності щодо змін, що стались у балансі підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті доходів та витрат, що були отримані та сплачені грошовими коштами.

Крім того, Звіт про рух грошових коштів, у поєднанні з іншими фінансовими звітами, надає змогу:

1. Оцінити здатність підприємства генерувати майбутні позитивні грошові потоки.

2. Зробити висновки щодо спроможності підприємства погашати свої зобов’язання та сплачувати дивіденди.

3. Пояснити причину існування різниці між прибутком у Звіті про фінансові результати та грошовими надходженнями і платежами.

4. Оцінити грошові та негрошові операції підприємства, що відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період (далі – грошові кошти).

Інформація про зміни в грошових коштах – це інформація про джерела надходжень грошових коштів протягом звітного періоду та напрями їх використання.

Всім підприємствам необхідно мати в наявності грошові кошти для оплати рахунків за послуги, виплати заробітної плати працівникам, придбання матеріальних цінностей тощо. Грошові кошти на рахунку в банку та в касі підприємства – це найбільш ліквідний актив підприємства. З іншої сторони, такі грошові кошти є найменш прибутковими для підприємства, оскільки не беруть участі в процесі генерування доходів. Тому надлишок грошових коштів підприємства намагаються розміщувати в короткострокові фінансові вкладення, які приносять додаткові доходи у вигляді відсотків та, в той же час, можуть бути легко переведені у грошові кошти. Такі фінансові вкладання називаються еквівалентами грошових коштів.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів відбуваються на підприємстві як наслідок управління грошовими коштами і не є частиною операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Операції, в результаті яких грошові кошти стають еквівалентами грошових коштів відносяться до змін у складі грошових коштів, які не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

<Назад    Зміст    Далі>