1  Система бухгалтерського обліку в Україні

 

1.1 Мета та сутність бухгалтерського обліку

1.2 Регулювання бухгалтерського обліку

1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1.4 Загальні вимоги до фінансової звітності

1.5 Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

2 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

2.1 Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

2.2 Облік надходження основних засобів

2.2.1 Придбання основних засобів за грошові кошти

2.2.2 Створення основних засобів

2.2.3 Безоплатне отримання основних засобів

2.2.4 Отримання основних засобів у рахунок внесків до статутного капіталу

2.2.5 Надходження основних засобів в результаті обміну

2.2.6 Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів

2.3 Амортизація основних засобів

2.4 Переоцінка основних засобів

2.5 Зменшення корисності основних засобів

2.6 Вибуття основних засобів

2.7 Розкриття інформації щодо основних засобів у Примітках до фінансової звітності

2.8 Узагальнення інформації про операції з основними засобами в регістрах бухгалтерського обліку

 

3 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

3.1 Визнання нематеріальних активів

3.2 Класифікація нематеріальних активів

3.3 Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів

3.4 Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією нематеріальних активів

3.5 Амортизація нематеріальних активів

3.6 Переоцінка нематеріальних активів

3.7 Вибуття нематеріальних активів

3.8 Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у Примітках до фінансової звітності

3.9 Узагальнення інформації про операції з нематеріальними активами в регістрах бухгалтерського обліку

 

4 ОБЛІК ОРЕНДИ

 

4.1 Визначення та класифікація оренди

4.2 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

4.3 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

4.4 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

4.5 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

4.6 Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду

4.7 Розкриття інформації щодо оренди у Примітках до фінансової звітності

4.8 Узагальнення інформації щодо оренди в регістрах бухгалтерського обліку

 

5 ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

5.1 Визнання дебіторської заборгованості, ії оцінка та класифікація

5.2 Поточна дебіторська заборгованість

5.2.1 Дебіторська заборгованість за товари , роботи послуги

5.2.2 Дебіторська заборгованість, забезпечена векселями

5.2.3 Дебіторська заборгованість за розрахунками

5.3 Облік резерву сумнівних боргів

5.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

5.4.1 Довгострокові векселі одержані

5.5 Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості у Примітках до фінансової звітності

5.6 Узагальнення інформації про дебіторську заборгованість в регістрах бухгалтерського обліку

 

6 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 

6.1 Загальні правила відображення операцій в іноземній валюті

6.2 Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті

6.3 Облік авансів, сплачених або отриманих в іноземній валюті

6.4 Облік операцій з давальницькою сировиною іноземних замовників

6.5 Облік розрахунків з учасниками в іноземній валюті

6.6 Придбання іноземної валюти за національну валюту

6.7 Продаж іноземної валюти

6.8 Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів у Примітках до фінансової звітності

 

7 ОБЛІК ЗАПАСІВ

 

7.1 Визнання, визначення , класифікація та первісна оцінка запасів

7.1.1 Придбання запасів за плату

7.1.2 Виготовлення запасів власними силами

7.1.3 Внесення запасів до статутного капіталу підприємства

7.1.4 Безоплатне одержання запасів

7.1.5 Придбання запасів в результаті обміну на подібні об'єкти

7.1.6 Придбання запасів в результаті обміну на не подібні об'єкти

7.2 Методи оцінки запасів при їх вибутті

7.3 Відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів

7.4 Брак у виробництві

7.5 Напівфабрикати

7.6 Відображення запасів у звітності та їх переоцінка

7.7 Розкриття інформації про запаси в Примітках до фінансової звітності

7.8 Узагальнення інформації про запаси в регістрах бухгалтерського обліку

 

8 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

8.1 Класифікація фінансових інвестицій

8.2 Первісна оцінка фінансових інвестицій

8.3 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

8.4 Облік поточних фінансових інвестицій

8.5 Облік довгострокових фінансових інвестицій

8.5.1 Облік інвестицій, що надають право власності

8.5.1.1 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю

8.5.1.2 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

8.5.1.3 Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування

8.5.2 Відображення фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю

8.6 Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової звітності

  8.7 Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку