Зміст

2.4 Оформлення формул

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між формулою і текстом пропускають один рядок.

Умовні буквені позначення (символи) в формулі повинні відповідати установленим ГОСТ 1494–77. При використанні формул необхідно дотримуватися таких техніко-орфографічних правил:

– довгі та громіздкі формули розміщують на окремих рядках (перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на початку наступного рядка. При цьому знак множення « • » замінюють знаком «×»). Це стосується також і всіх нумерованих формул. Кілька коротких однотипних формул можна подати в одному рядку. Невеликі формули, що не мають самостійного значення, розташовуються безпосередньо по тексту;

– пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у фор-мулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» з абзацу.

Наприклад:

Паразитний р-канал в підкладці виникає в системі Al-SiO2-р-Si, питома ємність визначається:

(2.4)
де εД – відносна діелектрична проникність оксиду кремнію;
dД – сумарна товщина підзатворного діелектрика та ізолювального оксиду, см.

– всі формули нумерують в межах розділу арабськими числами. Номер вказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Дозволяється виконувати нумерацію в межах всього документа.

Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний, нижче формули;

– номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться посередині групи формул і звернене в сторону номера;

– формула входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Якщо формула знаходиться в кінці речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою;

– числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка, не нумеруючи.

Зміст