Зміст

2.3 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів

Оскільки текст КР передбачає наявність щонайменше двох основних розділів, то при написанні роботи слід пам’ятати, що розділи повинні мати відповідні порядкові номери, позначені арабськими цифрами (без крапки). Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.

Заголовок розділу записують посередині (ДСТУ 3008–95) великими буквами з більш високою насиченістю. Крім того, заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявності заголовка) записують з абзацу малими буквами, починаючи з великої.

Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (1, 2 і т. д.). Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак.

Посилання в тексті на розділи виконується за формою: «...наведено в розділі 2».

Наприклад:

2 РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ БАЗОВОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Крім розділів текст курсової роботи може мати підрозділи і пункти.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять (1.1, 1.2 і т. д.). Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац,

Наприклад:

2.1 Розрахунок параметрів дифузії при формуванні робочих областей КМДН-транзистора

Нумерація пункту складається з номерів розділу, підрозділу та пункту, розділених крапкою, наприклад:

2.1.1 Загальний опис підпрограми

Зміст