СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Гуменник В. І. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Гуменник В. І, Копчак Ю. С., Кондур О.С. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2006. –  228 с.
 3. Менеджмент організацій: [підручник]/ [Федулова Л. І., Сокирник І. В., Стадник В. В., Йохна М. А.] ; за ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2004. – 448с.
 4. Менеджмент: Ситуаційні вправи: [навч. посіб.] / Упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К. : Навч.-метод. Центр "Консорціум із удоскон. Менелдмент-освіти в Україні", 2004. – 568 с.
 5. Міжнародні організації : Кредитно-модульний курс: [навч. посіб.] / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – [3-тє вид., перероб. та доп.] –  К. : ЦУЛ, 2011. - Книга. –  344 с.
 6. Міжнародний менеджмент: [навч. посіб.] / [Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
 7. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. –  К. : Кондор, 2005. –  854с.
 8. Ситник Й. С. Менеджмент організацій : [навч. посіб.] / Ситник Й. С. – Львів : «Тріада плюс», 2008. – 456 с.
 9. Сучасні концепції менеджменту: [навч. посіб.] / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Д. Федулової. – К. : Цент учбової літератури, 2007. – 536 с.
 10. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : [навч. посіб.] / Шморгун Л. Г. – К. : Знання, 2010. - Книга. –  452 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Додаткова

 1. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 321 c.
 2. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: [навч. посіб.] / Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с. – (Серія «Альма-матер»).
 3. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : [навч. посіб.] / Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назаров Г. В. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.
 4. Кiндрацька Г. I. Стратегiчний менеджмент / Кiндрацька Г. I. – К.: Знання, 2010. – 488 с.
 5. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / В. О. Козловський, О. Й Лесько – Ч. 3 : Глобальні закономірності розвитку сучасного  ринку. - Вінниця : ВНТУ, 2008 - 127с.
 6. Колот С. О. Поліфункціональна спрямованість емоційного менеджменту в системі організаційного управління / Колот С. О.  // Наука і освіта. – 2007. – № 8–9. – С. 63–67.
 7. Контроль в системі стратегічного управління підприємствами: [монографія] / [О. Д. Гудзинський та ін.] ; за ред. О. Д. Гудзинського. - К. : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2011. - 325 с.
 8. Ленский Е. В. Корпоративный бизнес / Ленский Е. В. ; Под ред. О. Н. Сосковца. – Минск : “Армита – Маркетинг, менеджмент”, 2001. – 480 с.
 9. Лэйхифф Дж. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки /Дж. Лэйхифф. – Питер, 2001. – 688 с.
 10. Мальська М. П., Корпоративне управління: теорія та практика. [підручник]./ Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 11. Мельник С. Г. Теоретико-методологічні аспекти організаційного розвитку вітчизняних підприємств / Мельник С. Г. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 6, T. 2. – С. 46 – 51.
 12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: [підручник] / [Кириченко O. A.,  Базовкін Є. Г., Єрохін С. А., Лаптев С. М. , Литвак О. М.]; за ред. О. А. Кириченко. – [ 2-е вид., переробл. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 518с.
 13. Мескон М. Х. Основы менеджмента: [Пер. с англ.] / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М. : Дело, 2003. – 702 с.
 14. Міжнародний бізнес: теорія і практика: [монографія.] / [Лисиця Н. Р., Полякова Я. О., Базалієва Л. В., Піддубна Л. І., Семікоп Ю. О.] – Xарків : ХНЕУ, 2008. – 140 с.
 15. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : [навч. посіб.] / Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. – К. : ЦУЛ, 2010. – Книга. – 488 с.
 16. Міщенко А. П. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / : Міщенко А. П. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. –  336 с.
 17. Некрасов С. И. Факторы организационного развития предприятий / Некрасов С. И., Некрасова Н. А., Бусыгин О. В. – М. : Академия Естествознания, 2009. – 322 с.
 18. Немцов В. Д. Менеджмент організацій: [навч. посібник]./ Немцов В. Д., Довгань Л. С., Синиок Г. Ф. –  К.: УВПК, 2008. – 433 с.
 19. Ольве Н. Г. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системи показателей: [Пер. с англ.] /  Ольве Н. Г., Рой Ж., Веттер М. –  М. : Издательский дом "Вильямс, 2007. - 304 с.
 20. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками : [навч. посіб.] / Пікус Р. В. –  К. : Знання, 2010.  –  598 с.
 21. Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: [Монографія] / Пилипенко А. А. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 408 с.        
 22. Сахно Е. Ю. Менеджмент сервiсу. Теорiя та практика / Сахно Е. Ю. – К. : ЦУЛ, 2010. – 289 c.
 23. Ситник Й.С. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Й. С. Ситник. – Львів: "Тріада плюс", 2008. – 456 с.
 24. Старобинський Е. Е. Як управляти персоналом / Е. Е. Старобинський – М. : Интел-Синтез, 2006. – 336 с.
 25. Сучасні концепції менеджменту: [навч. посіб.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Д. Федулової. – К.: Цент учбової літератури, 2007. – 536 с.
 26. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / Сухарський В. С. – Тернопіль : Астон, 2004. – 528 с.
 27. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : [навч. посіб.] / Туленков М. В. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
 28. Управління експортним потенціалом України: [монографія] /[ Мазаракі А. А., Юхименко В. В., Гребельник О. П. та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 210 с.
 29. Шевченко Л. С. Управління організаційним розвитком: методологічний аспект проблеми / Шевченко Л. С. // Науково-технічний збірник України. – 2006. – № 71. – С. 131 – 138.
 30. Яхно Т.П. Мiжнародний менеджмент : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. П. Яхно, I. А. Лапшина. – Львiв: Компакт-ЛВ, 2005.- 304 c.

Інформаційні ресурси

 1. Барков В. А. Управление персоналом / Барков В. А. [Электронный ресурс].– Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m69/5_4.htm.
 2. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19991130/menedzhment /etika _dilovogo_spilkuvannya_-_gritsenko_tb.
 3. Кобзева В. Управление эмоциями в бизнес-сфере. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.kobzeva.ru.
 4. Мальська М. П. Корпоративне управління. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ menedzhment/ korporativne_upravlinnya_-_malska_mp.
 5. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ menedzhment/  innovatsiyniy_menedzhment_-_skripko_to.
 6. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент / Сладкевич В. П. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.coso.org/publications.htm.
 7. Таран Л. І. Управління підприємством на засадах менеджменту персоналу / Таран Л. І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// charter/index_en.htm.
 8. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 00000000/ etika_ta_estetika/korporativna_kultura_diloviy_etiket_–_timoshenko_nl.
 9. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации / Шекшня С. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.atkearney.com/.