5 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Виконана курсова робота у встановлений термін подається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівнику для перевірки і підготовки висновку. У висновку відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, оцінюється наявність елементів творчого пошуку та новизни і обсяг охопленої інформації, дотримання вимог оформлення роботи, робиться висновок щодо допуску до захисту роботи і виставляється попередня оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Якщо курсова робота отримує оцінку «незадовільно», вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісний висновок.
Захист курсової роботи здійснюється прилюдно. Процедура захисту передбачає стислий (до 5 хвилин) виклад студентом основних результатів проведеного дослідження та пропозиції. Після доповіді студент відповідає на усі запитання членів комісії. В процесі захисту можуть використовуватись таблиці, схеми, графіки.
Склад комісії із захисту курсових робіт (не менш ніж із двох викладачів) призначається завідувачем кафедри.
При аналізі та оцінюванні як самої курсової роботи, так і рівня презентації її результатів увага звертається в першу чергу на:

 • відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану;
 • уміння студента визначати найсуттєвіші проблемні питання, що потребують концептуального вирішення;
 • коректність використання понятійного апарату;
 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • обсяг масиву опрацьованої інформації;
 • різноманітність опрацьованих інформаційних джерел;
 • широту й адекватність використаних першоджерел;
 • наявність нестандартних елементів аналізу та діагностики;
 • різноманітність використаних способів зіставлення інформації;
 • здатність студента до комбінування та рекомбінування вихідної інформації;
 • глибину опрацювання вихідного матеріалу;
 • глибину опрацювання проблеми;
 • адекватність запропонованих заходів виявленим проблемам;
 • чіткість визначеної позиції автора;
 • аргументованість, переконливість обґрунтування запропонованих рішень;
 • уміння студента стисло, послідовно і чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • розвиненість мови викладення роботи, оригінальність стилю;
 • наявність посилань на джерела, з яких запозичено будь-яку інформацію, та дотримання етики цитування;
 • ступінь самостійності у проведенні дослідження;
 • загальне оформлення дослідження;
 • якість підготовки наочного матеріалу;
 • логічність, конкретність і переконливість доповіді;
 • повноту відповідей на запитання;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • вільне володіння економічною та управлінською термінологією;
 • загальний рівень підготовки студента.

Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента і перегляду ( перезахисту) не підлягає.
Курсова робота не допускається до захисту і повертається на доопрацювання, якщо:

 • роботу подано на кафедру (на перевірку) для рецензування з порушенням термінів, установлених кафедрою (викладачем, який викладає дану дисципліну);
 • роботу написано на тему, що не включена до переліку тем курсових робіт з даної дисципліни або не погоджена з викладачем;
 • структура і логіка побудови плану роботи не відповідає вимогам та темі курсової роботи;
 • курсову роботу не зброшуровано (тобто аркуші не скріплені).