3 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оскільки курсова робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за змістом теоретичного і практичного матеріалу, актуальністю теми, а й за рівнем загальнометодичної підготовки, що перш за все знаходить своє відображення в структурі роботи.
Враховуючи загальні вимоги до курсової роботи (зокрема, чіткість побудови, відповідність темі, логічну послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації, точність і стислість формулювань, які б виключали можливість суб’єктивних і неоднозначних трактувань, конкретність викладання результатів роботи, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій), традиційно склалася певна композиційна структура курсової роботи, основними елементами якої в порядку їх розташування є такі:

 • вступ;
 • основна частина;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки (за необхідністю).

Зразок структуризації курсової роботи на тему «Управління конкурентоспроможністю підприємства» наведено в додатку В.
У вступі до курсової роботи (1 – 2 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розроблення проблеми та питань, що потребують вирішення, обґрунтовується актуальність теми, чітко визначаються мета та завдання, об’єкт і предмет, методи та інформаційна база дослідження, вказується рівень опрацювання проблеми у вітчизняній і зарубіжній науці та практиці, виділяються дискусійні питання.
В основній частині (загальним обсягом 40 – 50 сторінок) глибоко та всебічно розкривається сутність вибраної теми, її найважливіші питання та проблеми. Тут необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити її критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власний погляд. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися (по можливості) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, уміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції та рекомендації.
Основну частину курсової роботи рекомендується поділити на три розділи обсягом 15 – 20 сторінок кожний. Рекомендації щодо змістового наповнення кожного з розділів основної частини наводяться нижче. Студентам слід узяти до уваги, що залежно від специфіки вибраного напряму та конкретної теми допускаються й інші структуризації, змістове наповнення та обсяги кожного з розділів.
Перший розділ основної частини необхідно присвятити викладенню теоретико-методичних аспектів управління досліджуваної проблеми та рекомендується поділити на 3 підрозділи.
У підрізділі 1.1. слід подати понятійно-категоріальний апарат дослідження. В обов’язковому порядку тут необхідно виділити сутнісні риси та ознаки того предмета, явища, характеристики, процесу, що виступає як об’єкт управління.
Приклад № 1
Якщо тема курсової роботи сформульована як «Управління конкурентоспроможністю підприємства», то в першому розділі необхідно:

 • надати визначення поняття «конкурентоспроможність»;
 • розглянути, які об’єкти можуть характеризуватися такою властивістю, як конкурентоспроможність;
 • визначити, які чинники здійснюють вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства ;
 • з’ясувати, виходячи з яких принципів формується конкурентоспроможність підприємства.

Якщо темою курсової роботи є «Управління технологічними інноваціями», то в першому розділі необхідно:

 • надати визначення поняття «інновації»;
 • розглянути класифікацію інновацій за різними ознаками;
 • визначити сутність технологічних інновацій;
 • охарактеризувати значення технологічних інновацій для забезпечення довготривалої ефективності функціонування підприємства в ринкових умовах.

Підрозділ 1.2. має бути присвячений дослідженню суто управлінських аспектів проблеми, тобто тут повинно бути з’ясовано, що являють собою суб’єкт, система, процес, функції та методи керівного впливу на об’єкт управління, охарактеризований у першому підрозділі. Крім того, в обов’язковому порядку необхідно визначити місце даної управлінської підсистеми в загальній системі управління підприємством та її взаємозв’язки з іншими управлінськими підсистемами.
Прилад № 2
У курсовій роботі на тему «Управління конкурентоспроможністю підприємства» в другому розділі необхідно:

 • навести визначення поняття «управління конкурентоспроможністю»;
 • розглянути етапи процесу та методи управління цією властивістю підприємства;
 • охарактеризувати склад елементів та структуру системи управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • визначити місце управління конкурентоспроможністю в загальній системі управління діяльністю підприємства.

Якщо темою курсової роботи є «Управління технологічними інноваціями», то в другому розділі необхідно:

 • навести визначення поняття «управління інноваціями»;
 • розглянути етапи процесу, функції та методи управління технологічними інноваціями;
 • охарактеризувати склад елементів та структуру системи управління технологічним розвитком підприємства;
 • визначити місце управління технологічним розвитком у загальній системі управління діяльністю підприємства.

Підрозділ 1.3. рекомендовано присвятити розкриттю сутності методів діагностики та методик аналізу стану досліджуваної проблеми на підприємствах, зокрема методики організаційного аналізу та методів діагностики проблем, що можуть виникати в досліджуваній сфері. В цьому підрозділі методику аналізу та оцінювання має бути викладено коректно, з наведенням форм аналітичних таблиць і викладом усіх алгоритмів і формул, необхідних для здійснення розрахунків.

Приклад № 3
Так, якщо темою курсової роботи є «Управління конкурентоспроможністю підприємства », то третій підрозділ має містити:

 • характеристику методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства (матричний метод, метод ефективної конкуренції тощо);
 • виклад методики розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності та методики побудови радіальної діаграми конкурентоспроможності підприємства.

Для курсової роботи на тему «Управління технологічними інноваціями» третій підрозділ має містити:

 • виклад методики оцінювання організаційно-технічного рівня виробництва підприємства ;
 • характеристику методів визначення ступеня прогресивності застосовуваних підприємством технологій.

Другий розділ. Якщо в першому розділі викладаються результати систематизації закономірностей взаємодії досліджуваних керівної та керованої систем у межах підприємства в цілому, то другий розділ має бути присвячений вивченню специфічних особливостей управління на досліджуваному підприємстві. Такі особливості можуть виникати через різницю в:  розмірах, масштабах діяльності, галузевій належності сучасних підприємств, їхніх організаційно-правових формах тощо.
На відміну від попереднього, суто теоретичного розділу курсової роботи, цьому розділові має бути притаманний прикладний характер. Другий розділ рекомендовано розділити на 3 підрозділи.
У підрозділі 2.1. необхідно навести коротку характеристику досліджуваного підприємства. Незалежно від теми дослідження даний підрозділ повинен вміщувати: назву підприємства, форму власності, власників, історію створення, місце реєстрації, величину статутного фонду, види та кількість акцій, розподіл акцій серед засновників та іншу релевантну інформацію; мету та предмет діяльності підприємства; характеристику продукції, що випускається, ринки збуту, конкурентів.
У підрозділі 2.2. необхідно провести критичний аналіз формотворчих складових організаційної структури управління досліджуваного підприємства, зокрема дати чітку характеристику:

 • наявної схеми департаменталізації;
 • основних елементів та типів делегування повноважень;
 • характеру поширених посадових зв’язків та чинники, що його визначають;
 • складові механізму координації;
 • типу організаційної структури управління, виділити притаманні її недоліки та переваги.

Можна порекомендувати студентам розпочати аналіз організаційної системи управління із оцінювання організаційної діяльності на виробничому рівні (виробничої структури підприємства):

 • склад цехів, дільниць;
 • зовнішні та внутрішні виробничі зв'язки;
 • тип виробництва;
 • види спеціалізації підрозділів;
 • характеристика основних, допоміжних та обслуговуючих виробничих процесів;
 • організація робочих місць;
 • форм та методів управління.

Підрозділ 2.3. необхідно присвятити прикладній реалізації на досліджуваному підприємстві методів діагностики та методик аналізу стану досліджуваної проблеми, розглянутих в попередньому розділі. Водночас при аналізі отриманих результатів (кількісних оцінок стану досліджуваної проблеми на підприємстві) головну увагу необхідно присвятити оцінюванні впливу суб’єкта керування на оцінювані показники, а також виявленню резервів підвищення ефективності процесу управління станом досліджуваної проблеми.
Третій розділ основної частини. В останньому розділі основної частини курсової роботи необхідно охарактеризувати шляхи розв’язання проблем, сформулювати узагальнені рекомендації щодо усунення слабких місць у системі управління діяльністю досліджуваного підприємства, визначити напрями вдосконалення діяльності та покращання отримуваних кінцевих результатів. Крім цього, рекомендується охарактеризувати підходи до оцінювання ефективності та результативності впровадження запропонованих заходів.
Приклад № 4
Якщо темою курсової роботи є "Управління конкурентоспроможністю підприємства", то в цьому розділі необхідно:

 • перелічити засоби підтримки конкурентних переваг ринкового та ресурсного характеру;
 • назвати ключові чинники успіху підприємства та виділити з них ті, реалізація яких приведе, на думку студента, до підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання;
 • викласти методику, за якою є сенс оцінювати зміни в конкурентному становищі підприємства завдяки реалізації запропонованих заходів.

Якщо темою курсової роботи є, наприклад, «Управління технологічними інноваціями», то тут необхідно:

 • окреслити напрямки вдосконалення управління технологічним розвитком підприємства;
 • викласти методику, за якою є сенс оцінювати характер і результати технологічних змін на підприємстві.

У висновках (2 – 3 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнуто мету курсової роботи, що були сформульовані у вступі.
Список використаних джерел повинен включати перелік усіх першоджерел (щонайменше 35), які використовувалися під час курсового дослідження та на які в обов’язковому порядку є посилання в тексті курсової роботи.
У додатки, обсяг яких не обмежується, рекомендується включати відносно самостійні частини тексту, складні розрахунки, громіздкі таблиці, виокремлення яких поліпшує цілісність сприйняття основної частини роботи.