1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПРЯМОВАНОСТІ ТА СТРУКТУРИ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"

При виконанні бакалаврської дипломної роботи, згідно зі ст. 21 Закону України "Про охорону праці" [1] та наказом Міносвіти №969/922/216 від 21.10.2010 р., обов'язковим є розгляд і вирішення питань з охорони праці, пов'язаних з темою дипломної роботи. Рішення з питань охорони праці повинні носити характер реального проектування, принаймні на рівні технічного завдання, і бути складовою частиною дипломної роботи. При цьому питання з охорони праці повинні вирішуватися як в основній технічній частині роботи, так і в обособленому розділі - "Охорона праці".
В технічній частині роботи, при обґрунтуванні та прийнятті рішень, повинні враховуватись вимоги з охорони праці та прийматись реальні технічні рішення, що забезпечують виконання цих вимог. Прийняті в технічній частині дипломної роботи рішення з охорони праці відображаються в текстовому (з посиланнями на нормативні документи) і графічному матеріалі роботи.
В розділі "Охорона праці" приймаються конкретні реальні рішення з питань охорони праці, які не розглядалися в технічній частині дипломної роботи. З розглянутих у технічній частині роботи питань, у розділі "Охорона праці" наводяться стислі дані описового характеру з посиланнями на відповідні сторінки дипломної роботи і її графічні матеріали, де ці питання викладено більш детально.
В доповнення до вищезазначеного в розділі "Охорона праці" повинні бути розроблені: аналіз умов праці на робочому місці, карта умов праці, рекомендації щодо покращення умов праці та розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора.
Зміст структурних частин розділу повинен мати творчий характер, а його виклад - відповідний науково-технічний та інженерний рівень. Не допускається підміняти розробку питань щодо оздоровлення, полегшення та безпеки праці, переписуванням держстандартів, правил норм, інструкцій та інших нормативних документів з питань охорони праці. Викладати матеріал із прийнятих рішень необхідно в такій формі: "роботою пропонується....", "розробляється...", "відповідно до (дати назву чи посилання на нормативний документ)...", "згідно з проведеними дослідженнями   (конструкторсько-дослідницькими         даними)
рекомендується...", "вивчення показало, що..." і т. д. і т. п.
В кожному окремому випадку зміст і направленість розділу "Охорона праці" погоджуються з консультантом з охорони праці.
Структурно розділ "Охорона праці" дипломної роботи, залежно від теми роботи, рекомендується будувати таким чином (X - номер розділу):

X ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступна частина.
Х.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні.
Х.1.1 Опис і класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Х.1.2 Можливі причини виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
Х.1.3 Опис дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів на організм людини.
Х.2 Карта умов праці.
Х.2.1 Обґрунтування вибору нормованих значень небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
Х.2.2 Оцінювання факторів виробничого і трудового процесів.
Х.2.3 Гігієнічна оцінка умов праці.
Х.2.4 Оцінювання технічного й організаційного рівнів.
Х.2.5 Атестація робочого місця.
Х.З Рекомендації щодо поліпшення умов праці.
Х.4 Розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора. Х.5 Висновки до розділу.


Аналіз умов праці наводиться безпосередньо для об'єкта, що розглядається в роботі. Він повинен бути викладений в технічному стилі - роботою прийнято, передбачено і таке інше. Більша частина рішень, залежно від загального обсягу розділу "Охорона праці", може подаватись у загальному вигляді з уточненнями основних особливостей, без графічного матеріалу, схем та ін. Одне ж з рішень (для домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора) повинно бути пророблено більш детально, обґрунтовано розрахунками і, у разі необхідності, наведено у вигляді схем або ескізів.
Прийняті рекомендації повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів і виділятися в тексті окремими пунктами чи абзацами. Після кожного пункту рекомендацій необхідно робити посилання на нормативний документ, відповідно до вимог якого прийнято дане рішення. У зв'язку з цим необхідно вести список використаних нормативних документів і цифра в квадратних дужках у тексті повинна відповідати порядковому номеру цього документа в списку.
Загальний об'єм розділу "Охорона праці" становить до 10 сторінок тексту. Розміщуватися розділ повинен останнім.
Консультант перевіряє тільки скріплені степлером чернетки, роздруковані на окремих аркушах формату А4 зі шрифтом 14 пт без використання технології друку двох або більше сторінок на одному аркуші, які вилучає при підписанні титульної сторінки дипломної роботи після виправлення усіх зауважень.