ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗРАХУНОК МДН-КОНДЕНСАТОРІВ

 

 

Мета роботи: визначити електрофізичні характеристики
МДН-конденсатора на основі SiO2, використовуючи вихідні дані та характеристики матеріалу.

 

Теоретичні відомості

 

Конденсатори зі структурою МДН потребують виготовлення тонкого окислу, такого ж, як і в МДН-транзисторів. Тому їх використання в ІС на біполярних транзисторах недоцільно, оскільки це призводить до ускладнення технології виготовлення біполярних ІС. Застосування МДН-конденсаторів доцільно тільки в ІС на основі МДН-транзисторів [1 – 6].

Ідеальний МДН-конденсатор. На рис. 3.1, а показано спрощену структуру МДН-конденсатора. Як діелектрик в цих конденсаторах використовується двоокис кремнію. Верхня обкладинка конденсатора – метал, нижнянапівпровідник  п- або р-типу.

Розглянемо характеристики ідеального конденсатора, у якому не враховуються поверхневі стани на границі діелектрикнапівпровідник, різниця робіт виходу структури діелектрик ‒ метал ‒ напівпровідник і заряд у діелектрику. Його ємність

 

,                                    (3.1)

 

де    ємність, обумовлена діелектриком;

 диференціальна ємність напівпровідника.

Питома ємність, обумовлена діелектриком:

 

,                                          (3.2)

де товщина діелектрика.

Диференціальна ємність  залежить від величини заряду в приповерхневому шарі напівпровідника й довжини шару.

 

Лаб

 

Рисунок 3.1 –  Структура (а) і зонна діаграма (б) МДН-конденсатора

 

На рис. 3.1, б показана зонна діаграма границі діелектрик ‒ напівпровідник:  ‒ поверхневий потенціал;  ‒ функція потенціалу від координати [ і ]; ‒ потенціал Фермі; ‒ потенціал середини забороненої зони;  поза приповерхневого шару. Будемо вважати, що для напівпровідника п-типу  й . Якщо  збільшується, концентрація електронів у поверхневому шарі зменшується й утворюється область просторового заряду товщиною [1 – 6]:

 

.                             (3.3)

 

 При  відбувається інверсія типу провідності, а при   сильне збагачення дірками.

На рис. 3.2 подано залежність ємності  (3.1) від зовнішньої напруги. Крива  відповідає статичному режиму.

Для плоских зон 

,                                           (3.4)

де   довжина Дебая.

 

Лаб

 

Рисунок 3.2 –  Залежність відносної ємності МДН-конденсатора від прикладеної напруги

При  настає потужна інверсія й ширина шару просторового заряду досягає максимального значення

 

.                          (3.5)

Відповідна  напруга

,                      (3.6)

 

де  густина позитивного заряду в приповерхневому шарі;

відповідна густина просторового заряду дірок.

У виразі (3.6) передбачалось, що . Подальше збільшення  викликає появу просторового заряду дірок, який екранує внутрішній шар просторового заряду, що викликає зростання ємності .  При робочих частотах Гц просторовий заряд дірок не встигає відслідковувати зміну напруги і ємність  не зростає (рис. 3.2, крива б, ) [1 – 6].

В діапазоні зміни  

.                                          (3.7)

Як випливає із (3.1),

.                                  (3.8)

 

Величина ( див. рис. 3.1, б) обчислюється зі співвідношення:

 

,

 

де  – різниця потенціалів між дном зони провідності напівпровідника та рівнем Фермі ;

  ширина забороненої зони,

а

.                                     (3.9)

 

Реальний МДН-конденсатор. На рис. 3.3 показано структуру МДН-конденсатора, використовувану в ІС (товщина плівки діелектрика).

 

 Лаб

 

Рисунок 3.3 – Структура інтегрального МДН-конденсатора

 

Відмінність її від структури на рис. 3.1 полягає в тому, що для зменшення послідовного опору нижньої обкладинки конденсатора використовується n+-шар. Наявність останнього також зменшує залежність ємності від зовнішньої напруги [1 – 6].

Аналіз поверхневих  станів на границі поділу Si-SiО2 показує, що їх врахування еквівалентно уведенню в (3.6) деякого заряду  поверхневих станів, причому незалежно від кристалографічної орієнтації . У табл. 3.1 подано значення густини заряду   для різних кристалографічних площин.

 

Таблиця 3.1 – Густина заряду поверхневих станів

Кристалографічна площина

, см-2

5,0

2,0

0,9

 

Різниця робіт виходу структури метал ‒ діелектрик ‒ напівпровідник

,                       (3.10)

 

де  й  – робота виходу металу й висота потенційного бар'єра на границі напівпровідник ‒ діелектрик.

Для границі поділу Si-SiО2 В при К. Значення  для різних металів наведено в табл. 3.2. Урахуємо також просторовий заряд, зазвичай присутній у діелектрику ( ) [1 – 6].

 

Таблиця 3.2 – Робота виходу металів

Метал

Mg

Al

Ni

Cu

Ag

Pt

Au

, В

3,7

4,3

4,5

4,4

4,3

5,3

4,8

 

Розглянуті три фактори впливають на величину . З їхнім врахуванням з (3.6)

,              (3.11, а)

 

де  ‒ гранична напруга транзистора.

Як правило,  і його значення визначається якістю технологічного процесу виготовлення ІС. Воно може змінюватися в досить широких межах, погіршуючи стабільність . Для забезпечення сталості  необхідно, щоб . Спеціальні методи стабілізації  дозволяють забезпечити  Кл/см2, що знижує його вплив [Кл/см2](див. табл. 3.1). Тому при оцінних розрахунках можна не враховувати й використовувати співвідношення

.               (3.11,б)

 

У табл. 3.3 показано знаки величин, що входять у співвідношення (3.11, б). Відповідно до виразу (3.11, б) наявність  і  викликає зрушення вольт-фарадної характеристики МДН-конденсатора по осі напруг.

 

Таблиця 3.3 – Знаки величин, що входять у співвідношення (3.11,б)

Тип провідності напівпровідника

Знаки величин

n

+

+

p

+

+

 

 У деяких випадках використовується діелектрик більш складної структури: нітрид кремнію (Si3N4) ‒ двоокис кремнію ‒ кремній. У цьому випадку для використання формули (3.2) необхідно замінити  на ефективне значення

,                       (3.12)

 

де,  і, ‒ діелектричні проникності й товщини SiО2 і Si3N4, відповідно:

.

 

Напруга пробою МДН-конденсатора визначається електричною міцністю SiО2, значення критичної напруженості електричного поля В/см. Похибки виготовлення МДН-конденсатора при  визначається технологічними допусками на товщину діелектрика:

.                                          (3.13)

Зазвичай похибка близько 20%. Температурна характеристика МДН-конденсатора визначається температурною залежністю .

 

Завдання

 

Обчислити питому ємність , відношення , граничну напругу , напругу пробою  МДН-конденсатора зі структурою, що подана на рис. 3.3. Діелектрик SiO2 товщиною  см і діелектричною проникністю . Поверхневу концентрацію донорної домішки  візьмемо близько 1019 см-3. Крім того, . Варіанти матеріалу контактної площадки, тип провідності напівпровідника та кристалографічна орієнтація підкладки подані в таблиці 3.4.

 

Таблиця 3.4 – Варіанти завдань

варіанта

Матеріал контактної площадки

Тип провідності напівпровідника

Кристалографічна орієнтація підкладки

1

Mg

n

2

Al

p

3

Ni

n

4

Cu

p

5

Ag

n

6

Pt

p

7

Au

n

8

Mg

p

9

Al

n

10

Ni

p

11

Cu

n

12

Ag

p

13

Pt

n

14

Au

p

15

Al

n

16

Ni

p

17

Cu

n

18

Ag

p

19

Pt

n

20

Au

p

 

        

Звіт повинен містити

 

1. Вихідні дані.

2. Конструктивний розрахунок МДН-конденсатора.

3. Креслення конденсатора.

4. Лістинг програми.

5. Результати тестування.

6. Висновки.

 

Контрольні запитання

 

1. Наведіть технологію виготовлення інтегрального МДН-конденсатора.

2. Охарактеризуйте структуру ідеального МДН-конденсатора та наведіть його характеристики.

3. Охарактеризуйте структуру реального МДН-конденсатора та наведіть його характеристики.

4. Які фактори впливають на значення ємності МДН-конденсатора ?