5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697 – ХІІ.

2. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ.

3. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ.

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1567-ХІІ.

6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР.

7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 18 листопада 1997 р. № 639/97.

8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР.

9. Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р. № 210/93.

10. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р. № 55/94.

11. Указ Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11 травня 1994 р. № 224/94.

12. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. № 23-93.

13. Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – К. : Фонд державного майна України, 2007. – 344 с.

14. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009.

15. Федулова Л. І. Менеджмент організацій : підручник. / Федулова Л. І. – Київ : Либідь, 2004. – 448 с.

16. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Гардарика, 2010. – 320 с.

17. Лепейко Т. І. Реінженіринг бізнес-процесів : навч.- практ. посіб. у схемах і таблицях : навч. посіб / Лепейко Т. І. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009.

18. Мошек Г. Є. Менеджмент підприємства : підручник / Мошек Г. Є. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. Ун-т, 2003.

19. Небава М. І. Теорія корпоративного управління : вузлові питання : навч. посіб. / Небава М. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.

20. Мальська М. П. Корпоративне управління : теорія та практика : підручник / Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

21. Штерн Г. Ю. Корпоративне управління : навч. посібник / Штерн Г. Ю. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с.

22. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.

23. Петрова І. Л. Управління змінами : посібник для слухача / Петрова І. Л., Поліщук В. І., Печенізький В. П. – Київ, 2007.

24. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями : учеб. пособие. / Широкова Г. В. – СПб. : Изд. дом. С-Петерб. гос. ун-та, 2005.

25. Майк Грин. Управление изменениями : пер. с англ. / Майк Грин. – СПб. : ДК, 2007. –360 с.

26. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн. – СПб. : ПИТЕР, 2001.

27. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / Харрингтон Д., Эсселинг К., Нимвеген Х. – СПб., 2002.

28. Афанасьєв М. В. Управління проектами : навчально – методичний посібник / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.

29. Батенко Л. П. Управління проектами : [навч. посібник] / Батенко Л. П., Афанасьєв М. В., Гонтарева І. В. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с.

30. Збаразька Л. О. Управління проектами : [навч. посібник] / Л. О. Збаразька, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.


Додаткова

1. Писаревський І. М. Менеджмент організацій : навч. посібник / Писаревський І. М., Нохріна Л. А., Познякова О. В. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 133с.

2. Киржнер Л. А. Менеджмент организаций / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко. – М. : КНТ, 2009. – 688 с.

3. Менеджмент организации : учеб : пособие / под ред. З. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 326 с.

4. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посібник / Нємцов В. Д. , Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. – К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 392 с.

5. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Шморгун Л. Г. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

6. Монастирський Г. Л. Теорія організації : навч. посіб. / Монастирський Г. Л. – К. : Знання, 2008. – 319 с.

7. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посібн. / Хомяков В. І. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2005. – 434 с.

8. Курочкин А. С. Организация управлением предприятием / Курочкин А. С. – К. : МАУП, 2006. – 264 с.

9. Копоративне управління : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 172 с.

10. Царенко О. М. Корпоративне управління і фондовий ринок : підручник / Царенко О. М , Бей Н. О., Сало І. В. / За ред. проф. І. В. Сала. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 334 с.

11. Смирнов З. А. Разработка управленческих решений : учебник для вузов / Смиронов З. А. – М. : Аудит. ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 375с.

12. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : учебник / Румянцева З. П. – М. : Инфра-М, 2009. – 304с.

13. Чернявський А. Д. Организация управлення. Учебное пособие / Чернявський А. Д. – К. : МАУП, 2008. – 310 с.

14. Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище / Вінник О. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. – 309 с.

15. Момот Т. В. Вартісно орієнтоване корпоративне управління : від теорії до практичного впровадження : монографія / Момот Т. В. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 380 с.

16. Москвін С. О. Проектний аналіз / Москвін С. О. – Київ : ТОВ «Видавництво Лібра», – 1999. – 368 с.

17. Кучеренко В. Р. Управління діловими проектами : навч. посібник / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітант. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 280 с.

18. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник / Орлов О. О. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.

19. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинг : пер. с нем. // Под ред. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М. : Финансы и статистика, 1997.

20. Бізнес-план: технологія та обґрунтування : навч. посібник / За ред. Покропивного С. Ф. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с.

21. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями : учеб. пособие / Широкова Г. В. – СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.

22. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты : конспект лекцій / Колтынюк Б. А. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 500 с.

23. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / Савчук В. П., Прилипко С. Н., Величко Е. Г. – К. : Абсолют-В, Эльта, 1999.

24. Управление проектами : учебное пособие / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге и др.]. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 960 с.


Інформаційні ресурси

1. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

2. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua.

3. Небава М. І. Теорія корпоративного управління : вузлові питання : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.ua/.

4. Бібіліотека українських підручників Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws.