4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

Заліковий кредит 1

1. Організація як складна система та об’єкт управління.

Організація: поняття, ознаки, види. Взаємозалежність внутрішніх елементів організації та факторів зовнішнього середовища. Основні підсистеми організації та їх характеристика. Синергізм: сутність, шляхи досягнення.

2. Основні закони організації.

Поняття законів організації та їх взаємозв’язок. Закони синергії, єдності аналізу і синтезу, пропорційності, композиції, самозбереження, організованості – інформованості, онтогенезу.

3. Еволюція поглядів на сутність і структуру організації.

Класична теорія організації. Сутність наукового управління Ф. Тейлора. Теорія організації. Принципи організації А. Файоля. Бюрократична теорія організації за М. Вебером. Фактори ефективної організації.

4. Особливості менеджменту суб’єктів підприємницької діяльності залежно від етапів життєвого циклу розвитку організації.

Крива життєвого циклу організації: поняття, види. Особливості менеджменту суб’єктів підприємницької діяльності залежно від етапів життєвого циклу розвитку організації. Залежність цілей організації від стадії її життєвого циклу.

5. Організаційний інжиніринг як сучасна концепція управління суб’єктами підприємницької діяльності.

Інжиніринговий опис процесів в організації. Методологія організаційного інжинірингу. Інжиніринговий підхід: сутність, умови. Учасники та сфери інжинірингу. Реінжиніринг бізнес-процесів.

6. Організаційний дизайн та його роль в організації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Організаційний дизайн: сутність, принципи, параметри. Координаційні механізми організаційного дизайну. Внутрішній потенціал та конкурентний статус організації.

7. Сутність та особливості менеджменту організацій – суб’єктів підприємницької діяльності.

Менеджмент суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, мета, задачі. Менеджер та його роль в організації. Комунікативно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера. Управління дисципліною в організації: сутність, методи.

8. Організація управління суб’єктами підприємницької діяльності.

Основний закон управління. Характеристика елементів управління. Особливості результативного та дієвого підходів в управлінні. Жорсткі та м’які елементи управління: поняття, характеристика.

9. Принципи організації управління організацій – суб’єктів підприємницької діяльності.

Поняття принципів управління. Принцип поєднання демократизму і доцільного економічного централізму, принцип стимулювання, принцип єдиноначальності, принцип науковості, правильної підготовки і розстановки кадрів.

10. Сутність діяльності організацій – суб’єктів підприємницької діяльності.

Елементи організаційної діяльності: спеціалізація (альтернативи спеціалізації), структуризація (функціональний поділ, поділ за продукцією, поділ за споживачами, поділ за розміщенням), звітність (субординація, управлінська норма, вертикальна та горизонтальна організація), повноваження (процес делегування повноважень, централізація та децентралізація, ), координація.

11. Управлінський ризик в менеджменті суб’єктів підприємницької діяльності.

Управлінський ризик: сутність, види, особливості. Умови виникнення ризикової ситуації. Суб’єкт та об’єкт ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику.

12. Управління ризикозахищеністю організації.

Сутність ризику. Аналізування та оцінювання ризиків в організаціях. Концепція управління ризиком в організації.

13. Цільові управлінські моделі.

Організація як цілеспрямована система. Концепція цілеорієнтованої організаційної системи. Управління за цілями (результатами).

14. Моделі організації як об’єктів управління

Основні типи моделей в теорії організації: «модель механістичної конструкції організації»; подання організації як колективу, сформованого за принципом поділу праці; організації як складної ієрархічної системи, яка тісно взаємодіє з оточенням; підприємства як громадської організації, у діяльності якої зацікавлені різні групи як усередині, так і поза її межами.

15. Поведінкові та адміністративні моделі організації.

Система управління індивідуальною працею робітників за Тейлором. Файолівська концепція адміністративного управління підприємством. Модель управління організацією на основі теорії статистичного управління процесами.

16. Результативність менеджменту суб’єктів підприємницької діяльності.

Результативність менеджменту: сутність, основні підходи, особливості управління. Інструментарії підвищення результативності діяльності менеджера та організації загалом.

17. Управління змінами в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Сутність та природа виникнення змін в організаціях. Порівняльний аналіз змін, що відбуваються в природі та у відкритих соціально-економічних системах, та їх взаємозв’язок. Види змін та їх класифікація.

18. Індивідуальні зміни в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності та управління ними.

Індивідуальні зміни: сутність, причини. Особа та зміни. Сутність та види компетентностей. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи та змін.

19. Командні зміни в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності та управління ними.

Група: поняття, ознаки, переформування в команду. Основні стадії розвитку команди та їх характеристика. Етапи зміни команди за Б. У. Такманом. Типологія учасників команди за Р. М. Белбіном.

20. Організаційні зміни в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності та управління ними.

Організаційні зміни: сутність, моделі, підходи. Організаційні метафори. Принципи діяльності організації з використанням організаційних метафор. Метафори Гаррета Моргана. Моделі змін К. Льюіна, формула змін Р. Бекхарда, цикл змін за Дж. Коттером.

21. Опір змінам в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності та проблеми управління ними.

Опір змінам: сутність, причини. Управління опором змінам. Оцінювання економічної ефективності технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших варіантів розвитку організації з врахуванням опору змінам. Оцінювання рівня опору змінам.

22. Структурні зміни в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності та управління ними.

Реструктуризація організації: сутність, причини. Моніторинг та аналіз структурних змін. Реструктуризація з погляду індивідуальних змін. Команди в процесі реструктуризації.

23. Сутність та специфіка управління змінами у стратегічному розвитку організацій – суб’єктів підприємницької діяльності.

Стратегія інтенсивного зростання. Процеси диверсифікації. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Об’єднання та поглинання: сутність, причини. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об’єднань.

24. Корпоративна культура в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності: сутність, принципи зміни.

Корпоративна культура. Принципи зміни корпоративної культури. Регулювання діяльності організації. Формування бренда роботодавця.

25. Ребрендинг.

Поняття ребрендингу. Причини та методи здійснення.

26. Сутність та особливості корпоративного управління організаціями-суб’єктами підприємницької діяльності.

Корпоративне управління: сутність, принципи, значення. Елементи корпоративного управління та їх характеристика.

27. Моделі корпоративних відносин: світовий досвід та особливості управління організаціями корпоративного типу в Україні.

Англо-американська, японська та німецька моделі корпоративних відносин. Особливості корпоративного управління в Україні.

28. Фінансове посередництво в системі корпоративного управління суб’єктами підприємницької діяльності.

Фінансові посередники в системі корпоративного управління. Основні форми посередництва. Інститути спільного інвестування.

29. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні.

Види депозитарної діяльності та її суб’єкти. Депозитарії і зберігачі цінних паперів. Глобальний сертифікат. Національна депозитарна система України.

30. Органи корпоративного управління суб’єктів підприємницької діяльності.

Ключові учасники корпоративних відносин. Склад та структура корпоративних органів управління.

31. Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерним товариством.

Підготовка до проведення зборів акціонерів. Основні вимоги до порядку проведення зборів акціонерів. Компетенції загальних зборів. Проведення позачергових зборів акціонерів.

32. Наглядова рада як орган корпоративного управління.

Призначення наглядової ради, причини її створення та повноваження. Порядок обрання членів наглядової ради.

33. Виконавчий орган та його повноваження

Засади створення та діяльності виконавчого органу управління. Члени виконавчого органу управління: кількісний склад та порядок обрання. Виключні компетенції виконавчого органу.

34. Ревізійна комісія.

Мета та порядок створення ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії. Порядок діяльності та повноваження. Проведення незалежного аудиту.

35. Стратегічне та тактичне планування в системі корпоративного управління: сутність, зміст, специфіка.

Стратегічне та тактичне планування корпораціями: сутність, особливості. Визначення параметрів стратегічного та тактичного планування, цілей діяльності корпорації та її місії. Забезпечення взаємозв’язку місії корпорації з місіями корпоративних утворень.

36. Особливості розкриття інформації про діяльність підприємств корпоративного типу.

Система розкриття інформації: сутність, призначення. Вимоги до звітності корпорацій. Побудова звітності відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку. Розкриття інформації корпораціями – учасниками фондового ринку.

37. Контроль в системі корпоративного управління організаціями – суб’єктами підприємницької діяльності.

Система корпоративного контролю та її функції. Форма та моделі корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній аудит в корпораціях. Забезпечення правового захисту інвесторів за інсайдерською та аутсайдерською системами корпоративного контролю.

38. Ефективність корпоративного менеджменту: сутність, оцінювання

Рейтингове оцінювання ефективності корпоративного менеджменту. Критерії фінансового оцінювання ефективності різних систем корпоративного менеджменту. Організаційна ефективність: сутність, параметри, методи оцінювання. Досягнення балансу інтересів.

39. Проекти в системі менеджменту організацій – суб’єктів підприємницької діяльності. .

Проекти: сутність, мета, основні ознаки та риси. Види проектів та їх характеристика. Учасники проекту. Фази життєвого циклу проекту. Управління проектами.

40. Обґрунтування доцільності проектів в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Ініціалізація проекту: сутність, мета, завдання. Розробка концепції проекту, формування ідеї, попередня проробка цілей і задач проекту, передпроектні дослідження перспектив виконання проекту, завершальні проектні дослідження тощо. Прогнозування ефективності проекту.

41. Структура проектного аналізу в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Технічний аналіз, комерційний аналіз, фінансовий аналіз, екологічний аналіз, операційний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз.

42. Планування проектів в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Проектне планування: сутність, мета, функції, основні роботи з планування проекту та їх характеристика. Вимоги до послідовності виконання робіт проекту. Організація планування. Методологічні підходи до планування проектів.

43. Управління термінами виконання проектів в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Планування послідовності виконання робіт. Методи календарного планування. Сіткові графіки: сутність, мета, призначення, переваги. Умовні діаграми: сутність, правила побудови.

44. Ресурсне забезпечення проектів в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Характеристика ресурсів проекту. Особливості планування людських ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, налагоджування за умов нестачі ресурсів.

45. Методи оцінювання проектів в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Формула Ольсена. Формула Пасифіко. Статичні методи оцінювання проектів. Динамічні методи оцінювання проектів.

46. Обґрунтування доцільності проекту.

Бізнес-план: поняття, призначення, основні структурні елементи. Техніко-економічне обґрунтування проекту: призначення та структура.

47. Структуризація проекту.

Структура проекту: поняття, вимоги до формування. Структурні моделі проекту.

48. Контролювання виконання проекту в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності. p>

Основні елементи контрольного циклу та їх характеристика. Інструментарій контролювання проекту. Контролювання термінів та бюджетів. Звітність у системі контролю: завдання, вимоги, форми подання. Вимірювання та аналіз показників виконання проекту.

49. Поняття якості в контексті проектного менеджменту.

Поняття якості проекту та управління якістю проекту. Планування якості проекту. Витрати на забезпечення якості проекту.

50. Управління якістю продукції в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Якість продукції: сутність, значення для організації. Властивості продукції. Показники якості продукції та їх характеристика. Сутність та значення управління якістю продукції. Проблеми якості продукції на сучасному етапі. Конкурентоспроможність продукції.

51. Системи управління якістю продукції в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Поняття системи управління якістю продукції. Моделі систем управління якістю: циклічна модель Е. Демінга, модель А. Фейгенбаума, модель Дж. Джурана. Принципи та функції системи управління якістю продукції. Комплексні системи управління якістю продукції.

52. Історія розвитку управління якістю.

Історія розвитку вітчизняного та міжнародного руху з управління якістю. Впровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000 в Україні.

53. Базова концепція управління якістю продукції в організаціях – суб’єктах підприємницької діяльності.

Основні елементи стратегії Total Quality Management (ТQM). Реалізації методів загального управління якістю в Україні.

54. Статистичні методи контролю якості.

Поняття та види статистичних методів контролю якості. Контрольні карти. Контроль за альтернативною ознакою. Статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою. Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою.

55. Аудит в системі менеджменту якості організацій – суб’єктів підприємницької діяльності.

Поняття, види та цілі аудиту якості. Об’єкти аудиту. Основні етапи проведення аудиту. Особливості аудиту продукції та процесів.

Заліковий кредит 2

1. Формування проектної команди.

Формування команди проекту. Аналіз і оцінка зацікавлених осіб. Переговори та попереднє призначення у команду.

2. Оптимізація структури персоналу проекту.

Роботи з формування команди. Аналіз ролей членів команди (тест Белбіна).

3. Розвиток проектної команди.

Стадії розвитку команди. Організація зворотного зв’язку в команді. Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних навичок членів команди. Навчання поведінки в команді.

4. Організаційна культура проекту.

Поняття, формування. Організаційний стиль.

5. Мотивація як елемент організаційної культури проекту.

Мотивація окремих виконавців творчих груп. Трансформування системи винагород та визнання. Мотивація функціональних менеджерів.

6. Управління конфліктами в проекті.

Критичні сфери поведінки персоналу під час виконання проекту. Причини конфліктів. Джерела конфліктів. Стратегії запобігання конфліктам.

7. Управління інформаційними зв’язками в проектах.

Сутність та значення комунікацій в проектах. Зміст та основні складові управління комунікаціями: інформація проекту, засоби обробки інформації, засоби комунікації, документування робіт. Схема інформаційного обміну.

8. Документування етапів процесу проектування.

Документи проекту, їхня форма, класифікація, вимоги до них.

9. Планування інформаційних зв'язків проектів.

Логічна схема інформаційного зв’язку. Вхідні дані для планування логічних зв’язків. План управління комунікаціями.

10. Звітування про виконання проекту.

Складання звіту про стан проекту, звіти відносно просування, прогноз.

11. Адміністративне закриття проекту.

Схема адміністративного закриття проекту. Вхідні дані для закриття проекту. Результати адміністративного закриття проекту.

12. Управління закупівлями.

Поняття закупівлі й контракту. Контракт, контактор, ціль контрактної угоди.

13. Планування закупівель.

Складові частини процесу закупівель. Аналіз «виробляти чи купувати» («Make-or-Buy»). Експертна оцінка. Типи контрактів. Взаємозв’язок типу контракту і ризику. «План управління закупівлями».

14. Планування запиту пропозицій.

Запит пропозицій продавців. Підготовка документа «Роботи із закупівель Statement of work (SOW)». Визначення джерел постачання. Визначення способів придбання.

15. Відбір продавців на торгах за проектами.

Система зважування. Незалежні оцінки. Система відсіву. Система рейтингових оцінювань постачальників. Експертна оцінка. Методи оцінювання пропозицій.

16. Адміністрування контрактів.

Моніторинг і документування того, як продавець виконує свої обов’язки. Коригувальні заходи. Забезпечення основи для майбутніх стосунків з продавцями. Управління контрактними змінами та відносинами з покупцями проекту.

17. Закриття контрактів.

Організація і проведення торгів за проектами. Вільний вибір постачальників; вибір постачальників, що раніше залучалися до реалізації проектів; вибір постачальників шляхом організації торгів. Тендер. Тендерна документація. Тендерний комітет. Тендерна пропозиція. Процедура торгів.

18. Оцінювання показників виконання зобов’язань із контракту.

Аналізування закупівельних записів. Коригування критеріїв приймання. Обговорення результатів перегляду з підрозділом із закупівель.

19. Аутсорсинг в управлінні проектами.

Сутність аутсорсингу. Переваги, перешкоди та недоліки запровадження аутсорсингу. Види аутсорсингу. Чинники аутсорсингу в компаніях.

20. Офшоринг в управлінні проектами.

Сутність офшорингу. Використання офшорних операцій в різних галузях. Спільне аутсорсингове офшорне підприємство, дочірня аутсорсингова офшорна компанія, власне офшоринг. Залежність офшорингу від локалізації процесів організації.

21. гальна характеристика автоматизованих систем управління проектами.

Завдання, структурні елементи автоматизованих систем управління проектами, значення в управлінні проектами.

22. Порівняльна характеристика базових автоматизованих систем управління проектами.

Microsoft Project. Open Plan Professional. Spider Project.Sure Trek Project Manager. Primavera Project Planner (P3). Їх переваги та недоліки.