3 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студента, яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих можливостей, застосування набутих знань на практиці.

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Ділове адміністрування» є однією з основних складових самостійної роботи студента, яка призначена для закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок. Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно з наданням при необхідності консультацій викладачем.

Індивідуальне завдання для студентів денної форми навчання передбачає підготовку реферату, письмового огляду літературних джерел, виконання наукового дослідження, роботу в командах із розв'язування поставленої проблематики, а також виконання курсової роботи.


3.1 Курсова робота як форма індивідуальної роботи студентів

Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, яке він виконує під керівництвом викладача.

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Оволодіння теоретичними та практичними знаннями в галузі ділового адміністрування дозволить майбутнім фахівцям успішно здійснювати управлінську діяльність.

Курсова робота повинна чітко відповідати усім пунктам виданого завдання, містити розгорнуту характеристику діяльності підприємства корпоративного типу, базуватись при побудові системи менеджменту в організації на специфіці її функціонування на конкретному ринку.

У курсовій роботі необхідно висвітлити основні питання згідно з програмою курсу «Ділове адміністрування». Окремі аспекти потребують залучення спеціальних літературних джерел, законодавчих актів України, конкретних документів тощо.

За змістом курсова робота повинна відповідати індивідуальному завданню на курсове проектування. Курсова робота містить ряд обов’язкових складових частин, перелік та вимоги до яких наведені у відповідних методичних вказівках.


3.2 Вказівки до підготовки та написання рефератів

Одним з видів індивідуальної роботи студентів є підготовка реферату. Метою підготовки реферату є набуття навичок самостійної роботи з літературними джерелами, критичного аналізу прочитаного матеріалу, формулювання висновків.

Обов’язковими вимогами до реферату є наявність: плану (4–5 питань), вступу, основної частини, висновків, ілюстрацій у формі таблиць, графіків, схем, списку використаної літератури з посиланнями у тексті (не менше 5 джерел), оформлення згідно з чинними стандартами.

Тема реферату вибирається студентом самостійно із запропонованої тематики. За умови узгодження із викладачем можливе самостійне формулювання теми реферату.


Пропоновані теми рефератів:

1.Cистемна модель управління організацією.

2.Організація як складна відкрита система та об’єкт управління.

3.Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів.

4.Менеджмент на різних стадіях «життєвого циклу організації».

5.Життєвий цикл організації: поняття, стадії розвитку та моделі стратегій.

6.Сучасні підходи до концепції життєвого циклу організації.

7.Досягнення синергізму в менеджменті організацій.

8.Рівні досконалості організації.

9.Узгодження цілей, стратегій, функціонального та організаційного потенціалу та можливостей організації.

10.Множинність підпорядкування результативності організації.

11.Вплив ситуаційних чинників на проектування організації.

12.Особливості дієвого та результативного підходів в управлінні.

13.Сутність та необхідність реінжинірингу бізнес-процесів.

14.Особливості реінжинірингу у вітчизняних організаціях.

15.Реструктуризація організацій: вітчизняний та світовий досвід.

16.Цільові управлінські моделі.

17.Моделі організації як об’єктів управління.

18.Поведінкові та адміністративні моделі організації.

19.Модель організації «7-S» як приклад соціально-орієнтованої системи.

20.Концепція управління індивідуальною працею Ф. У. Тейлора.

21.Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

22.Управління ризикозахищеністю організації.

23.Підходи до оцінювання ефективності менеджменту організації.

24.Система корпоративного управління в Україні.

25.Створення та проблеми розвитку корпоративного сектора в Україні.

26.Акціонерні товариства в системі правових інституцій.

27.Корпоративна культура як чинник сучасного управління.

28.Формування дивідендної політики акціонерного товариства.

29.Основні тенденції розвитку корпоративного управління в Україні.

30.Менеджмент вищої ланки: правове закріплення прав і обов'язків, методи стимулювання їх роботи в корпоративному секторі.

31.Акції, їх види і особливості обігу в Україні.

32.Статутний капітал як основа створення і функціонування корпорації.

33.Депозитарна система в Україні: особливості становлення та розвитку.

34.Система корпоративного управління в США.

35.Система корпоративного управління в Японії.

36.Система корпоративного управління в Німеччині.

37.Особливості формування та розвитку фондового ринку в Україні.

38.Роль керівництва в управлінні змінами.

39.Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам.

40.Управління змінами у стратегічному розвитку організації.

41.Зміни корпоративної культури.

42.Зміни на основі інформаційних технологій.

43.Вітчизняний досвід проведення ребрендингу організації.

44.Особливості управління проектами в Україні.

45.Техніко-економічне обґрунтування інвестицій.

46.Управління ризиками проектів.

47.Склад для техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

48.Основні техніко-економічні та фінансові показники при затвердженні техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

49.Етапи процесу планування проекту, їх характеристика та особливості.

50.Види закупівель для проекту та їх характеристика.

51.Види проектних торгів та їх особливості.

52.Основні розділи тендерної документації проекту.

53.Організаційні форми управління проектами, їх переваги та недоліки.

54.Метод програми розвитку та огляду (PERT): зміст, структура, етапи виконання.

55.Метод критичного шляху (CPM): зміст, структура, етапи виконання.

56.Структура РЕRТ та СРМ.

57.Оцінювання проектів та прийняття управлінського рішення щодо доцільності реалізації проектів.

58.Управління проектними ризиками.

83.Світова практика щодо оцінювання якості проектів.

84.Сучасна концепція управління якістю.

85.Поняття стандартизації та сертифікації.

86.Види і методи контролю якості проекту.

87.Людські аспекти управління проектами.

88.Управління за методом Канбан – «точно в термін».

89.Метод Кайзен – «безупинне поліпшення».

90.Сім японських інструментів якості.

91.Управління якістю в системі японського менеджменту.

92.Круги якості на японських підприємствах.

93.Внутрішньоорганізаційна система управління якістю в Японії.

94.Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

95.Значення сертифікації систем якості в моделях сертифікації продукції.

96.Порядок проведення сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО (ДСТУ 3419-96).

97.Вимоги до органів із сертифікації систем якості і порядок їхньої акредитації в системі УкрСЕПРО (ДСТУ 3420-96).

98.Структура, функції і діяльність Держстандарту.

99.Базові відомості про Європейський союз (утворення Європейського союзу, інститути Європейського Співтовариства, цілі Європейського Союзу, стосунки з країнами Східної Європи).

100.Основні документи, концепції і принципи Європейського союзу (Єдиний Європейський Акт, Соціальна Хартія, «Біла книга»).

101.Розвиток європейської системи сертифікації і стандартизації

102.Загальні вимоги в області сертифікації.

103.Порядок проведення сертифікації систем якості відповідно до вимог міжнародних стандартів

104.Загальні вимоги до органів із сертифікації систем якості і порядок їхньої акредитації (EN 45012).

105.Значення аудиту якості, мета і завдання аудиту (ISO 10011-1).

106.Основні процедури аудиту, вимоги до підготовки, виконання і документального оформлення результатів аудиту якості (ISO 10011-1).

107.Кваліфікаційні вимоги до аудиторів систем якості (ISO 10011-2).

108.Метод письмового оцінювання аудиторів, основні принципи виконання міжнародної програми засвідчення аудиторів (ISO 10011-2).

109.Управління програмами перевірок (ISO 10011-3).

110.Забезпечення якості при наданні послуг.

111.Забезпечення якості програмного забезпечення.

112.Управління програмами якості.

113.Теоретичні основи управління змінами.

114.Роль керівництва в управлінні змінами.

115.Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам.

116.Управління змінами у стратегічному розвитку організації.

117.Зміни корпоративної культури.

118.Зміни на основі інформаційних технологій.