2 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Під час навчання у вузі особливої актуальності набуває самостійна робота студентів при вивченні професійних дисциплін. Даний вид роботи призначений не тільки для оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи у науковій, професійній діяльності, вміння приймати на себе відповідальність, самостійно вирішити проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації і т. д.

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на рівень та глибину набутих знань та умінь.

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення та систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною та науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позаудиторної навчальної роботи та його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Розрізняють види самостійної та індивідуальної роботи (самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю; підготовка до семестрового контролю; написання рефератів; підготовка глосарію та презентацій Power Point; виконання курсової роботи тощо) самостійної роботи студента.

Самостійна робота з дисципліни «Ділове адміністрування» передбачена навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст (магістр)» спеціальностей 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (табл. 1).

На позааудиторну роботу для вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» виноситься опрацювання окремих проблем курсу, написання рефератів та контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання), підготовка до практичних занять, колоквіумів, тестування, іспиту та заліку, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ), виконання та оформлення курсової роботи.

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни

Вид роботи освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст магістр
модуль1 модуль2 модуль1 модуль1 модуль3
лекційні заняття, год
35 25 35 25 12
практичні заняття, год
28 20 28 20 12
всього аудиторних, год
63 45 63 45 24
самостійна робота, год
99 117 99 117 84
загальний обсяг дисципліни, год
162 162 162 162 108
залікові кредити заліковий кредит 1 (9/324) заліковий кредит 1 (9/324) заліковий кредит 2 (3/108)
змістові модулі
3 2 3 2 1
курсова робота, год
- 36 - 36 -
залік
- - - + -
екзамен - + - - +

Самостійна робота студентів спрямована на досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги та структура яких наведені в табл. 2


Таблиця 2 – Зміст та обсяги самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Ділове адміністрування»

Вид роботи освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст магістр
модуль1 модуль2 модуль1 модуль1 модуль3
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, год
29 32 29 32 24
Підготовка до практичних занять, год
30 29 30 29 20
Підготовка до колоквіумів та тестування
10 10 10 10 10
Написання та оформлення рефератів
30 10 30 10 -
Розробка проектів та підготовка доповідей за результатами проектування
- - - - 30
Виконання курсової роботи
- 36 - 36 -
Всього, год
99 117 99 117 84

Перелік теоретичних питань, що виносяться на самостійне опрацювання студентами:

Множинність підпорядкування результативності організації: проблеми узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльності.

Рівні досконалості організації.

Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації.

Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління.

Загальні правила інжинірингу.

Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства.

Комбінація управлінських моделей.

Дисциплінарний вплив.

Модель поведінки системи управління в ситуації ризику.

Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації.

Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи.

Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації.

Реформування організації.

Самоаналіз та внутрішні ресурси управління змінами. Емоційна компетенція управління.

Розроблення рекомендацій зі зниження опору.

Реструктуризація з погляду індивідуальних змін: особливий випадок скорочення штатів (модель Ноєра).

Команди у процесі реструктуризації.

Принципи поглинання та об’єднання для координації змін.

Триступеневий підхід управління змінами в ІТ.

Різновиди об’єднань корпоративного типу в різних секторах економіки.

Основні форми фінансового посередництва.

Заходи щодо забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки.

Особливості визначення місії та забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних утворень.

Форми фінансового забезпечення корпоративних витрат.

Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

Модель управління проектами як поєднання основних функцій проектного менеджменту та інструментів їх реалізації.

Основні ознаки робочого пакета як найнижчого рівня робочої структури. Переваги робочої структури проекту.

Побудова умовних діаграм. Система PERT.

Планування бюджету в часі.

Сутність та види проектних ризиків.

Якість проектного менеджменту щодо відповідності проектним цілям та вимогам споживачів.

Якісний та кількісний аналіз ризиків проектів.

Ранжування ризиків.

Контролювання якості проекту: план тестування й приймання компонентів проекту; інспекція етапів проекту; контрольні графіки; контрольні списки; діаграми Парето; статистичне моделювання; аналіз тенденцій.

Класифікація витрат на забезпечення якості проекту.

Основні сфери та напрями управління персоналом у проектах.

Організаційна культура проекту. Організаційний стиль.

Якість та розвиток науково-технічного й соціального прогресу.

Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними.

Реалізації методів загального управління якістю в Україні.

Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.

Вивчення статистичних методів контролю якості.

Планування якості продовольчих та непродовольчих товарів.

Сертифікація систем якості в Україні.

Практичне використання аналізу витрат на якість.

Збирання даних про витрати на якість. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість.

Національні премії з якості та їх критерії.

Методи самооцінювання за критеріями національних премій з якості.

Витрати на невідповідність, їх структура. Втрати, причини їх виникнення.

Окупність витрат на якість.

Рівні витрат на якість продукції.

Концепція будинку якості та етапи відстежування «голосу споживача» при розгортанні функції якості (QFD).

Зв`язок інструментів якості TQM та QFD.


Синхронізована з тематикою лекційних занять самостійна робота студентів є неодмінною умовою глибокого засвоєння курсу «Ділове адміністрування».