1 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Мета викладання дисципліни: опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі менеджменту організацій, корпоративного управління, управління змінами, управління проектами та якістю в організації.

Завдання, вивчення дисципліни «Ділове адміністрування», полягає в формуванні у майбутніх фахівців сучасного системного мислення, комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем організації та основних проблем управління організацією в умовах ринкової економіки.

Програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» включає:

Заліковий кредит 1 (9 кредитів / 324 год.)


Змістовий модуль 1.1. Менеджмент організацій.

Тема 1. Системна модель менеджменту організації.

Тема 2. Еволюція організації.

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організацій.

Тема 4. Організаційний інжиніринг.

Тема 5. Організаційний дизайн.

Тема 6. Управлінські моделі.

Тема 7. Керівництво в організації.

Тема 8. Ризикозахищеність організації.

Тема 9. Управління результативністю менеджменту організацій.


Змістовий модуль 1.2. Управління змінами.

Тема 10. Теоретичні основи управління змінами.

Тема 11. Індивідуальні зміни.

Тема 12. Командні зміни.

Тема 13. Організаційні зміни.

Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами.

Тема 15. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам.

Тема 16. Структурні зміни.

Тема 17. Управління змінами у стратегічному розвитку організації.

Тема 18. Зміни корпоративної культури.

Тема 19. Зміни на основі інформаційних технологій.


Змістовий модуль 1.3. Корпоративне управління.

Тема 20. Теоретичні основи корпоративного управління.

Тема 21. Зовнішня сфера корпоративного управління.

Тема 22. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління.

Тема 23. Тактичне і стратегічне управління корпораціями.

Тема 24. Управління корпоративними витратами.

Тема 25. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління.

Тема 26. Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту.


Змістовий модуль 1.4. Управління проектами.

Тема 27. Управління проектами в системі менеджменту організацій.

Тема 28. Обґрунтування проекту.

Тема 29. Планування проекту.

Тема 30. Управління часом виконання проекту.

Тема 31. Планування ресурсного забезпечення проекту

Тема 32. Контролювання виконання проекту.

Тема 33. Управління ризиками проектів.

Тема 34. Управління якістю проекту.

Тема 35. Управління персоналом у проектах.


Змістовий модуль 1.5. Управління якістю.

Тема 36. Стандартизація термінології в галузі управління якістю.

Тема 37. Основні проблеми управління якістю.

Тема 38. Вітчизняний досвід управління якістю.

Тема 39. Базова концепція загального управління якістю.

Тема 40. Системи управління якістю.

Тема 41. Система якості в стандартах ISO серії 9000.

Тема 42. Статистичні методи контролю якості.

Тема 43. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD).

Тема 44. Сертифікація систем якості підприємства.

Тема 45. Витрати на якість та їх класифікація.

Тема 46. Облік витрат на якість в умах ТQM (Total Quality Management).

Тема 47. Аудит якості та премії якості.


Заліковий кредит 2 (3 кредити / 108год.)

Змістовий модуль 2.1. Управління основними областями знань проектів..

Тема 48. Формування і розвиток проектної команди.

Тема 49. Управління інформаційними зв’язками в проектах.

Тема 50. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами.

Тема 51. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами.

Тема 52. Автоматизація процесів управління проектами.