ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на пост обслуговування, який має канаву

 

Мета роботи – навчитися визначати графічним методом ширину проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на пост обслуговування, який має канаву, з додатковим маневруванням.

 

Матеріали: навчальна, нормативна і довідкова література; креслярські інструменти.

Завдання приймається за табл. А.1 згідно з варіантом, вказаним
викладачем. Геометричні параметрssи автомобілів, відстань між поздовжніми сторонами автомобілів, які стоять поруч, та габарити наближення автомобілів, що маневрують, приймаються за табл. А.2, А.4 та А.5. Ширина канави при металевих ребордах приймається рівною 1,1 м, a при залізобетонних – 0,9 м. Для малолітражних автомобілів ширина канави не повинна перевищувати 0,8 м.

 

Теоретичні відомості

 

При загальному тупиковому рішенні зон технічного обслуговування (ТО, maintenance service) і поточного ремонту (ПР, operating repair) розстановка робочих і допоміжних постів (working post, auxiliary post) може бути прямокутною однорядною (рис. 2.1, а) і дворядною (рис. 2.1, б), косокутною (рис.2.1, в), а також комбінованою однорядною (рис. 2.1, г) або дворядною (рис. 2.1, д).

 

Рисунок 2.1 – Схеми планувань зон ТО і ПР при тупиковому розташуванні постів

 

Розстановка постів під кутом до осі проїзду зручніша для заїзду на них автомобілів і трохи скорочує ширину проїзду. Проте при цьому площа поста буде більша, ніж при його прямокутному положенні.

На практиці проектування ширина проїжджої частини в зоні ТО і ремонту визначається графічним методом з урахуванням таких допущень: в'їзд на пост здійснюється лише переднім ходом з однократним використанням передачі заднього ходу; при русі автомобіля на поворотах його передні колеса повернені на максимальний кут.

Метод графічного визначення ширини проїзду (рис. 2.2) передбачає три положення автомобіля в процесі його виїзду з канави (або в'їзду на неї). Положення I відповідає початковій стадії побудови. Положення II визначається тим, що автомобіль пересувається уздовж осі канави до моменту, поки його передня вісь не збіжиться з торцем а-а канави.

 

Рисунок 2.2 – Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на пост обслуговування, який має канаву, з додатковим маневруванням

 

У цьому новому положенні через задню вісь проводять пряму і на ній відкладають внутрішній габаритний радіус r, визначаючи тим самим положення центра повороту O1. Положення III визначається рухом автомобіля заднім ходом з положення II з гранично допустимим поворотом передніх коліс.

При виїзді автомобіля заднім ходом положення центра повороту автомобіля Q при маневруванні визначається перетином дуги кола, описаного з точки О1 радіусом (2R+b), і прямою x2-x2 на відстані (R+z), що витікає з умов допустимості використання заднього ходу при в'їзді на пост або виїзді з нього. З’єднуючи точки O1 і Q, визначають нове положення задньої осі і відповідно самого автомобіля після його руху з положення II в положення III. Вочевидь, що для руху уздовж осі проїзду автомобілю необхідно зробити поворот відносно центра Q в сторону, протилежну до попереднього руху. Відклавши від вершини F3 габаритного прямокутника автомобіля (положення III) нормовану ширину z зовнішньої захисної зони, проводять пряму x1-x1 паралельно прямий x2-x2. Відстань між прямими x-x і x2-x2 визначає шукану ширину проїзду S в метрах.

Ширина S проїзду для постів, обладнаних канавами вузького типу і розташованих до проїзду під кутом а = 50...60°, відповідає ширині проїзду, необхідній при прямокутному розставлянні автомобілів на постах без канав. Ширина проїзду не є сталою величиною для даного автомобіля, вона залежить від інтервалу в ряду і ширини захисних зон, способу розставлення автомобілів (прямокутна або косокутна), способу заїзду на робочий пост або місце зберігання (переднім або заднім ходом, з додатковим маневром або без нього), облаштування робочого поста (з канавою або без неї).

При заїзді автомобіля переднім ходом на робочий пост, обладнаний канавою, ширина проїзду більша, ніж за відсутності канави.

Зі збільшенням кута розстановки автомобілів ширина проїзду збільшується і досягає свого максимуму при куті, близькому до 90°, проте питома площа при цьому скорочується, досягаючи найменшого значення. Зі збільшенням інтервалу між автомобілями ширина проїзду скорочується, але зростає питома площа, що пояснюється збільшенням довжини проїзду, а також площі між автомобілями. Оптимальне співвідношення між шириною проїзду і питомою площею досягається при нормативних значеннях габаритів наближення.

 

Порядок виконання роботи

1. Зобразити тонкими лініями контури трьох автомобілів, які стоять поруч (див. рис. 2.2).

2. Накреслити для кожного автомобіля контури оглядових канав.

3. На відстані r від поздовжньої сторони АВ середнього автомобіля провести пряму СD паралельну АВ.

4. Положення ІІ другої фази повороту автомобіля визначається тим, що автомобіль закінчує поворот і починає прямолінійний рух вздовж осі канави в той момент, коли його передня вісь збіжиться з торцем канави а-а.

5. В положенні II продовжити задню вісь (середину візка) автомобіля до перетину її з прямою СD у точці O1, яка буде центром повороту автомобіля.

6. Виконати пп. 2.2 - 2.7 другої частини лабораторної роботи №1 і визначити необхідну ширину проїзду.

Оформлення звіту

В звіті вказують назву і мету роботи, необхідні матеріали, послідовність виконання завдання.

Графічні побудови виконують на міліметрівці.

 

Контрольні запитання

1. Які є способи розстановки постів в зонах ТО і ремонту автомобілів?

2. Які основні вимоги до розміщення рухомого складу в зоні ТО і ремонту, яка обладнана оглядовими канавами?

3. Порядок визначення ширини проїзду при встановленні автомобіля на пост обслуговування, обладнаний оглядовою канавою.