ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на місце зберігання або пост обслуговування, який не має канави

 

Мета роботи – навчитися визначати графічним методом ширину проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на місце зберігання або пост обслуговування без оглядової канави з додатковим маневруванням і без нього.

 

Матеріали: нормативна, навчальна, довідкова література, креслярські інструменти.

Завдання приймається за табл. А.1 згідно з варіантом, вказаним викладачем. Для виконання роботи необхідно з довідкових даних визначити такі геометричні параметри, м:

a – довжина автомобіля;

b – ширина автомобіля;

e – задній звис автомобіля;

l – відстань між середньою і задньою осями здвоєного заднього моста (вантажного візка);

с – передній звис;

r – внутрішній габаритний радіус повороту;

R – зовнішній габаритний радіус повороту;

S – відстань до сусідніх автомобілів або конструкцій будівель (у місця зберігання автомобіля, що маневрує);

z – відстань до автомобіля або конструкції будівлі на протилежній стороні проїзду;

y – відстань між поздовжніми сторонами автомобілів, які стоять поруч.

Числові значення величин a, b, e, c, r, R приймаються за табл. А.2, величини S, y, z – за табл. А.4 в залежності від умов зберігання і категорії автомобіля, яка визначається його габаритними розмірами (див. табл. А.3).

Теоретичні відомості

Геометричні розміри зони зберігання (стоянки) автомобілів (parking) або зони обслуговування, яка не має оглядових канав, визначаються: габаритними розмірами автомобілів (причепів); величиною нормованих відстаней між автомобілями, а також між автомобілями і елементами будівлі; шириною проїзду, необхідного для маневрування автомобілів при їх місцеположенні зберігання і виїзді з нього.

Нормовані відстані від автомобіля до елементів будівлі в зонах зберігання встановлені залежно від категорії автомобілів в межах від 0,3 до 0,7 м. Ширину проїзду на стоянках закритого типу і на відкритих майданчиках можна визначити при проектуванні графічним методом.

Ширина проїзду на стоянці закритого типу визначається такими вимогами: автомобіль повинен в'їжджати на місце заднім ходом з одного розвороту; відстань від рухомого автомобіля до автомобілів, що стоять на місцях, або частини будівлі має бути не менше радіуса внутрішньої захисної зони; відстань від рухомого автомобіля до протилежного ряду автомобілів або будь-якого виду огороджування має бути не менше зовнішньої захисної зони.

При визначенні ширини проїзду (рис. 1.1) для випадку виїзду автомобіля переднім ходом в довільному масштабі у вигляді прямокутників рисують кілька автомобілів, що стоять поруч на відстані у. Приймають, що автомобіль, який стоїть зліва, розвертається в праву сторону. Користуючись радіусами повороту r, визначають на прямій OM (продовження задньої осі автомобіля) точку O центр повороту автомобіля.

Далі автомобіль пересувають дещо вперед у напрямі його подовжньої осі до того моменту, коли коло, що описується радіусом R або r буде дотикатись до кола, описаного радіусом S з точки L або N, відповідно. Наступним етапом побудови є знаходження центра повороту автомобіля O12), при якому будуть дотримані вказані вище умови. Для цього через точку O проводять пряму СD, паралельну подовжній осі автомобіля. Радіусом (r-S) з центром в точці N або (R+S) з центром в точці L проводять дугу, якою засікають пряму CD в точці O12). Точка O12) і є шуканим центром повороту при новому положенні автомобіля, а пряма К1М12М2), паралельна прямій КМ, відповідає новому положенню задньої осі автомобіля. Знаючи нове положення задньої осі, можна нанести контури автомобіля, а потім радіусом R описати з точки O12) коло до перетину останнього в точці F2 з віссю y-y. Відстань F1F2 є мінімальною теоретично необхідною шириною проїзду. Відклавши на продовженні прямої F1F2 величину z – ширину зовнішньої зони, отримаємо величину F1F3, тобто повну ширину проїзду.

Ширину проїзду при зберіганні на відкритих майданчиках визначають з врахуванням таких умов: автомобілі в'їжджають на місце переднім або заднім ходом; при в'їзді на місце або виїзді з нього допускається розворот автомобіля в проїзді з однократним використанням передачі заднього ходу (при в'їзді переднім ходом); відстань між автомобілем (при виїзді або установленні) і автомобілями, що стоять поряд, або найближчими частинами будівлі має бути не менша радіуса внутрішньої захисної зони S; відстань від рухомого автомобіля до протилежного ряду автомобілів або будь-якого виду огороджування має бути не менше зовнішньої захисної зони z (див. рис. 1.2).

При виїзді автомобіля заднім ходом положення центра повороту автомобіля Q при маневруванні (рис. 1.3) визначається перетином дуги кола, описаного з точки О12) радіусом (2r+b), і прямою x2-x2 на відстані (R+z), що витікає з умов допустимості використання заднього ходу при в'їзді на місце або виїзді з нього.

 

Рисунок 1.1 – Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом без додаткового маневрування

 

Рисунок 1.2 – Встановлення автомобіля переднім ходом в зону зберігання з виконанням додаткового маневрування

 

 

При в'їзді автомобіля на місце стоянки заднім ходом і виїзді переднім ходом метод визначення ширини проїзду такий же, як і в разі виїзду автомобіля при зберіганні на стоянці закритого типу.

 

Порядок виконання

 

1. Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом без додаткового маневрування.

1.1. Виконати побудову тонкими лініями контурів трьох автомобілів, що стоять поряд у прийнятому масштабі (див. рис. 1.1).

1.2. На відстані r від поздовжньої сторони АВ середнього автомобіля провести пряму СD паралельну АВ.

1.3. Побудувати положення задньої осі автомобіля КМ і продовжити її до перетину з прямою СD у точці О, яка є центром повороту автомобіля. Для автомобілів, які мають здвоєний задній міст, побудови ведуться відносно середини вантажного візка, відстань до якої визначається за формулою:

.

 

Рисунок 1.3 – Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом з додатковим маневруванням

 

1.4. Описати два кола радіусом S з центрами відповідно в точках N і L, і таким чином, отримати внутрішні захисні зони автомобілів.

1.5. Описати коло з центром в точці О радіуса r. Це коло перетинає межу захисної зони S. Щоб цього уникнути, автомобіль необхідно пересунути трохи вперед у напрямку його поздовжньої осі до моменту, коли при початку повертання коло, описане радіусом r, буде дотикатися до кола, описаного радіусом S з точки N.

Наступний етап побудови – пошук центра повороту автомобіля О1, при якому будуть виконуватись зазначені умови.

1.6. Радіусом (r-S) з центром в точці N провести дугу до перетину з прямою СD у точці O1, яка і є шуканим центром повороту при новому положенні автомобіля.

1.7. Із точки O1 провести пряму, перпендикулярну до поздовжньої осі автомобіля; відрізок K1М1 відповідає новому положенню задньої осі автомобіля.

1.8. Знаючи нове положення задньої осі автомобіля, побудувати його контури у положенні ІІ.

1.9. Необхідно перевірити, чи не перетинає точка Р1 автомобіля 2 межу захисної зони автомобіля 3 (межі кола радіуса S з центром в точці L). Для цього з точки O1 радіусом O1Р описати коло. Якщо останнє перетне межу захисної зони автомобіля 3, то центр О1 повороту автомобіля не відповідає необхідному положенню.

Для знаходження необхідного положення центра О2 повороту автомобіля в цьому випадку виконують таке: радіусом (O1P+S) з центром в точці L провести дугу до перетину з прямою CD у точці O2, яка є шуканим центром повороту. Далі побудова проводиться аналогічно описаному в п. 1.7-1.8.

1.10. Провести через точку О12) пряму y-y перпендикулярно до прямої x-x.

1.11. Радіусом Rз описати з точки O12) коло до перетину останнього в точці F2 з прямою y-y. Відстань F1F2 є мінімальною теоретично необхідною шириною проїзду.

1.12. Відклавши на продовженні прямої y-y величину F2F3 = z (зовнішня захисна зона), одержимо величину F1F3 = Ш, тобто повну ширину проїзду.

2. Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом з додатковим маневруванням (див. рис. 1.3).

2.1. Виконати побудову відповідно до підрозділу 1 пп. 1.1-1.9.

2.2. На відстані (R+z) від прямої х-х провести пряму х22, паралельну х-х (рис. 1.3).

2.3. Із точки O12) радіусом (2r+b) провести дугу до перетину з прямою х2-х2 в точці Q.

2.4. З'єднати точку О12) з точкою Q відрізком прямої.

2.5. Відкласти на прямій O1Q (O2Q) відрізки QK3 = r та O1M3 = r (O2M3 = r) відрізок K3M3 є новим положенням задньої осі (середини візка) автомобіля.

2.6. Знаючи нове положення задньої осі (середини візка) автомобіля, побудувати його контури в положенні III.

2.7. Відкласти F3F4 = z і побудувати пряму х11; відстань між горизонталями х-х та х11 буде шуканою шириною проїзду Ш.

Оформлення звіту

В звіті вказують назву і мету роботи, необхідні матеріали, послідовність виконання завдання.

Графічні побудови виконують на міліметрівці.

 

Контрольні запитання

1. Що таке категорія рухомого складу?

2. Які основні вимоги до розміщення рухомого складу в зоні зберігання?

3. Які основні вимоги до розміщення рухомого складу в зоні обслуговування, яка не обладнана оглядовими канавами?

4. Порядок визначення ширини проїзду при встановленні автомобіля без додаткового маневрування.

5. Порядок визначення ширини проїзду при встановленні автомобіля з додатковим маневруванням.