Передмова

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник

Тестові завдання для самоперевірки

1. Економічні стимули є найважливішими для мотивації робітників в теорії:

а) М.-П. Фоллетт;

б) Ф.-В. Тейлора;

в) А. Файоля;

г) Ч. Бернарда.

2. ”Хоторнський експеримент” проводив:

а) А. Файоль;

б) П. Друкер;

в) Е. Мейо;

г) М. Вебер.

3. Представником школи ”науки адміністрування” (”адміністративного менеджменту”) в менеджменті є:

а) Р. Оуен;

б) Л. Гілбрет;

в) Е. Мейо;

г) А. Файоль.

4. Представником школи ”людських відносин” в менеджменті є:

а) М.-П. Фоллетт;

б) П. Друкер;

в) А. Файоль;

г) Ф. Гілбрет.

5. Представником школи ”системного підходу” в менеджменті є:

а) Е. Мейо;

б) П. Друкер;

в) А. Файоль;

г) М.-П. Фоллет.

6. Система управління на основі ”точного виконання індивідами системи правил і процедур” розроблялася в теорії:

а) Ф. Гілбрета;

б) М. Вебера;

в) А. Файоля;

г) Ф.-В. Тейлора.

7. Які теорії менеджменту визначають сучасний етап розвитку теорії менеджменту?

а) ”ситуаційна” та ”наукового управління”;

б) ”людських відносин” та ”кількісна (математична)”;

в) ”системна” та ”ситуаційна”;

г) ”адміністративна” та ”системна”.

8. На якому аспекті управління робиться акцент у західній теорії менеджменту порівнянно з вітчизняною?

а) управління людьми;

б) управління фінансами;

в) управління організацією;

г) управління працею.

9. Стратегічним центром сучасної концепції менеджменту є:

а) економічні цілі;

б) людина;

в) колектив;

г) суспільні цілі.

10. Основою особистісного підходу в управлінні організацією є:

а) теорія психоаналізу;

б) психологічні властивості особистості;

в) трансперсональна теорія;

г) особистість як цілісна сутність.

11. Основою сучасних підходів до психології управління є психологічні теорії:

а) психоаналіз;

б) біхевіоризм;

в) трансперсональна;

г) гуманістична.

12. Ергономіка – це …

а) наука про естетичні засади трудової діяльності;

б) методика професійного відбору;

в) галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльність людей в системі ”людина – техніка – середовище”;

г) метод вивчення і опису змістовних та структурних характеристик професій.

13. Чотиристоронній підхід до організації часу Д. Льюїса:

а) Проаналізувати? Делегувати? Робити? Контролювати?

б) Делегувати? Порадитися? Робити? Контролювати?

в) Відмовитися? Делегувати? Відкласти? Робити?

г) Відмовитися? Проаналізувати? Делегувати? Робити?

14. Система реакцій організму у відповідь на будь-яку висунуту до нього вимогу, це …

а) професійне вигорання;

б) стрес;

в) темперамент;

г) невроз.

15. Основою адаптації особистості до середовища є:

а) процес та результат ”пристосування”;

б) процес та результат ”взаємовідносин”;

в) процес та результат ”взаєморозуміння”;

г) процес та результат ”взаємодії”.

16. Харизматична теорія лідерства належить до:

а) ситуативного підходу в лідерстві;

б) персонологічного підходу в лідерстві;

в) психоаналітичного підходу в лідерстві;

г) системного підходу в лідерстві.

17. Стиль керівництва, який формує відповідальність та ініціативність:

а) ліберальний;

б) демократичний;

в) авторитарний;

г) принциповий.

18. Стиль управління ”сільський клуб” (управлінська сітка Блейка-Моутона) характеризується:

а) низьким рівнем турботи про виробництво та людей;

б) максимальною турботою про виробництво та мінімальною – про людей;

в) високим рівнем турботи про людей та низьким – про виробництво;

г) максимальним рівнем турботи про виробництво та людей.

19. Яка комбінація функцій менеджменту є характеристикою лідера?

а) рaeІ;

б) PAEi;

в) -а-I;

г) рaeі.

20. Стиль менеджменту ”Інтегратор” визначається формулою:

а) PАЕі;

б) paeI;

в) рAei;

г) paEi.

21. Яка комбінація функцій менеджменту належить до ”неправильного стилю менеджменту”?

а) Paei;

б) pa-і;

в) рAei;

г) РАЕІ.

22. Теорія мотивації Х (Д. Макгрегора) базується на припущенні:

а) всі працівники ліниві та не бажають працювати;

б) ставлення працівників до роботи залежить від матеріальних стимулів;

в) працівники, характеризуються бажанням самовдосконалюватися та внутрішньою мотивацією до праці;

г) основою мотивації робітників в організації є принцип ”кнута та пряника”.

23. У процесі взаємодії менеджера за рахунок невербальних засобів здійснюється:

а) до 30% комунікації;

б) до 50% комунікації;

в) до 65% комунікації;

г) до 80% комунікації.

24. Основою для вирішення конфлікту є:

а) компроміс;

б) співробітництво;

в) згода;

г) аргументація.

25. Об’єктивні причини управлінського конфлікту:

а) прийняття керівниками необґрунтованих, помилкових рішень;

б) низький авторитет конкретного управлінця;

в) непідготовленість спеціаліста до конкретної управлінської діяльності;

г) низький інтелектуальний рівень керівника.

26. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових відносинах:

а) ”батько – дитина”;

б) ”дорослий – дорослий”;

в) ”батько – батько”;

г) ”дитина – дитина”.

27. За оцінками американських спеціалістів причиною поразок у бізнесі є неправильна взаємодія з клієнтами:

а) у 60% випадків;

б) у 20% випадків;

в) у 40% випадків;

г) у 80% випадків.

28. Ключовим при створенні організації 5-го рівня управління є принцип:

а) ”спочатку ”що”, потім ”хто”;

б) ”спочатку ресурси”;

в) ”спочатку ”хто”, потім ”що”;

г) “спочатку геніальний менеджер”.

29. До механізмів взаєморозуміння належать:

а) ”рефлексія, ідентифікація, емпатія”;

а) ”рефлексія, інтроспекція, емпатія”;

а) ”пізнання, ідентифікація, емпатія”;

а) ”рефлексія, ідентифікація, співчуття”.

30. Імідж людини – це …

а) уміння спілкуватися;

б) уміння впливати на людей;

в) уміння керувати враженням;

г) стиль поведінки.

Правильні відповіді:

1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 – а; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – г; 11 – г; 12 – в; 13 – в; 14 – б; 15 – г; 16 – в; 17 – б; 18 – в; 19 – а; 20 – б; 21 – б; 22 – а; 23 – г; 24 – б; 25 – в; 26 – а; 27 – а; 28 – в; 29 – а; 30 – в.