ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Студент одержує призначення на практику i конкретне завдання керівника з урахуванням вибраної теми дипломного проекту.

Переддипломна практика передбачає такі етапи:

- вивчення діяльності закладу, підприємства, в якому проходить практика;

- збір та вивчення матеріалів за темою дипломного проекту.

Приклад розподілу часу проходження практики наведено в графіку на стор. 8. Студенту рекомендовано ознайомитися з вітчизняним і закордонним досвідом проектування та будівництва об'єктів, подібних до прийнятого за темою.

Особливу увагу слід звернути на технологічні процеси виробництва та їx вплив на компонувальні рішення будови з урахуванням технічних умов і норм проектування.

Далі студент знайомиться з аналогами в розділі архітектурно-будівельних рішень, принципами розробки генплану й підбирає необхідні матеріали шляхом копіювання, ескізування, запису готових креслярських матеріалів.

Наступний етап практики передбачає вивчення послідовно розділів конструктивних рішень, розрахункових схем, схем навантажень, умов експлуатації, технології будівельного виробництва i техніко-економічного обґрунтуванням. Обов’язковим елементом має бути забезпечення охорони праці на виробництві, будівельно-монтажних та інших роботах.

Графік розподілу робочого часу проведення переддипломної практики
Но-мер з/п Найменування робіт Кількість робочих днів Місце роботи
1 Одержання i вивчення завдання на переддипломну практику, знайомство з базовою організацією, її структурою та відділами 2 Кафедра ПЦБ, організація переддипломної практики
2 Знайомство із сучасним станом будівництва в галузі; вивчення вітчизняного i закордонного досвіду будівництва об‘єкта за темою дипломного проекту 4 Бібліотека, проектні кабінети, технічний відділ
3 Вивчення проектних piшень та інших матеріалів за вибраною темою, підбір аналогів для наступного проектування 4 Проектні кабінети, технічний відділ, кафедра ПЦБ
4 Знайомство з порядком виконання проектної документації, розрахунко-вої частини, використанням Буді-вельних норм та рекомендацій, ДСТУ та ЕСКД та СПДБ, САПР 3 Відділ механізованих розрахунків, проектні групи, технічна бібліотека
5 Знайомство з порядком виконання будівельно-монтажних робіт при зведенні вибраного об'єкта, техно-логічні особливості, складання кошторису 3 Відділи проектів організації будівництва, кошторисний відділ
6 Вивчення генплану об’єкта, внут-рішнього технологічного процесу, відвідування суміжних організацій, відрядження 5 Відділ генпланів або проектна група, cyмiжні організації
7 Складання звіту про переддипломну практику і захист його на випусковій кафедрі 3 Кафедра ПЦБ
Усього 24