МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики – закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання у ВНЗ, і набування навичок застосовувати їх для вирішення конкретних завдань проектування об’єктів будівництва, розвитку самостійності в роботі.

Переддипломна практика являє собою підготовчу стадію для розробки вибраної теми дипломного проекту.

Базою практики можуть бути провідні проектні й науково-дослідні інститути, будівельні організації. Додатково студенти працюють в бібліотеках спеціалізованого напрямку, відвідують будівельні майданчики, виставки, можуть бути направлені у відрядження. Іноземні студенти за домовленістю з випусковою кафедрою можуть проходити практику у себе на батьківщині в організаціях будівельного фаху, для чого треба передчасно одержати запрошення, в якому гарантуються необхідні умови проходження практики, а також наявність потрібних даних та матеріалів для виконання дипломного проекту.

Перед початком практики студент повинен отримати від керівника дипломного проекту завдання на його виконання.

Завдання переддипломної практики:

- студент знайомиться зі структурою організації, яка призначена базою практики;

- отримує інформацію про порядок проходження i підготовки проектної документації по об’єктах, про використання існуючих нормативних документів та сучасних електронно-обчислювальних машин, систем автоматизованого проектування, стандартних програм та ін.;

- знайомиться із сучасними методами виконання будівельних poбiт, застосуванням нових будівельних матеріалів і конструкцій.

- знайомиться із необхідною інформацією про об'єкт дипломного проектування.

У складі інформації до теми дипломного проекту бажано використовувати: відповідні записи з оглядових матеріалів, технічної літератури, матеріалів з близького за змістом проекту, ескізи, графіки, ДБН і іншу нормативну літературу, а при можливості – фото i ксерокопії фрагментів об’ємно-планувальних piшень, варіантів конструкторських розробок i рішень окремих елементів, вузлів їх з'єднання, cxeм технологічного процесу виробництва, конструктивних та розрахункових схем. Як підоснову для виконання дипломного проекту слід одержати на базовому підприємстві копії креслень фасадів планів, розрізів, окремих вузлів та деталей i таким чином підготувати необхідні матеріали для виконання ycix розділів дипломного проекту й вибору конструктивних рішень відповідно до завдання.