ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Переддипломна практика є складовою частиною загального навчального процесу i служить логічним завершенням ycix навчальних дисциплін перед початком дипломного проектування. У студентів на цей час виробляються основні якості професійної підготовки, що включають нестандартне мислення, вміння правильно оцінювати загальну задачу будівельного напрямку, здатність аналітичного підходу при обґрунтуванні прийнятого рішення, використання варіантного проектування, вміння стисло подати й аргументовано захистити свою точку зору.

Під час проходження переддипломної практики у студента з’являється можливість вільного вибору теми дипломного проекту з урахуванням його інтересів, місця наступної роботи, профілю спеціалізації, прийнятої на кафедрі будівельних конструкцій або на інших кафедрах, застосування прогресивних оригінальних рішень та науково-дослідних розробок.

Як правило, практика організовується у проектних інститутах та їx підрозділах, але в деяких випадках вона може проводитися в будівельних організаціях, спеціалізованому тресті (технічний відділ), науково-дослідному інституті та інших підрозділах будівельного профілю, включаючи закордонні організації.

Змістовною частиною переддипломної практики є всебічне знайомство з організацією, де студент її проходить, з її структурою i роботою для засвоєння всього процесу випуску проектно-конструкторської документації.

При проходженні практики студенти виявляють свої творчі здібності, збирають необхідний матеріал для дипломного проекту, показують соціальну зрілість у виробничому колективі, виявляють критичний підхід до зібраного матеріалу i діяльності проектної чи iншої організації, де проводиться практика.

На цьому етапі студенти мають змогу аналізувати й узагальнювати здобуті дані, розвивати навички самостійного розв’язання комплексу технічних i економічних питань з вибраної теми дипломного проекту, проводити варіантне порівняння. Вони спільно працюють з керівником дипломного проекту i з керівником практики від організації.

Ці методичні вказівки склaдeнi з метою – допомогти студентам найраціональніше підібрати й затвердити тему дипломного проекту, засвоїти основні вимоги й завдання переддипломної практики, узагальнити порядок її проходження, а також подання матеріалів i звітності.

Термін проходження практики визначається навчальним планом і складає в загальному випадку 2–4 тижні.