Контрольні завдання для самопідготовки

1. Виконується керування реактивним навантаженням за допомогою конденсаторних батарей. Для такого випадку сформулюйте та обгрунтуйте:

– яка множина елементів утворює керовану систему (об’єкт керуван-ня)?

– що є зовнішнім середовищем відносно виділеної системи?

– які параметри утворюють вектор стану системи?

– що є збуреннями, а що треба розглядати як керування?

– яка інформація та які дані потрібні для цього?

2. Виконується регулювання напруги шляхом перемикання РПН на трансформаторах головної понижувальної підстанції (ГПП).

3. Запропонуйте та обгрунтуйте критерії керування:

– для задачі керування напругою;

– несиметрією режиму з допомогою СП.

4. Які з перерахованих нижче задач можна віднести до задач оптимального керування і чому?

– керування напругою;

– керування оперативними перемиканнями в розподільному пристрої ГПП;

– керування реактивним навантаженням;

– керування виконанням ремонтних робіт електрообладнання;

– керування базою даних;

– керування рівнем струмів короткого замикання.

5. Запропонуйте, як обгрунтувати вимоги до точності інформації для задачі керування дискретними конденсаторними батареями. Чим визначається необхідний ступінь точності?

6. Наведіть найбільш повний перелік взаємопов’язаних задач керування, що мають місце:

– при керуванні реактивним навантаженням;

– при керуванні рівнем напруги;

– при керуванні несинусоїдальністю режимів.

7. Наведіть приклади задач, що належать до складу задач оптималь-ного керування. Спробуйте виконати математичну постановку однієї з цих задач.

8. Що є критеріями оптимальності для задач, сформульованих відповідно до завдання п.7? Спробуйте записати їх аналітично.

9. Наведіть приклади, де здійснюються такі види керування: координація, регулювання, стабілізація.

10. Сформулюйте перелік необхідної інформації для планування енергоремонтів. Яка з цієї інформації повинна міститися в базі даних?

11. Які взаємопов’язані задачі виникають при плануванні енергоремонтів?

12. Запропонуйте перелік виробничих задач для комплексу задач енергетичної статистики та сформулюйте їх зміст.

13. Запропонуйте перелік виробничих задач для комплексу задач довідниково-інформаційної підсистеми.