Додаток И

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ГРУПОВОГО ГРАФІКА НАВАНТА-ЖЕННЯ ГРУПИ ОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ

Мета роботи: синтезувати груповий графік навантаження, що характеризується найбільшою рівномірністю, дати кількісну оцінку нерівномірності графіка навантаження.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Виконати синтез оптимального групового графіка навантажень шля-хом знаходження зсуву у часі між індивідуальними графіками. Вихідні дані для виконання роботи вибрати згідно з варіантом за таблицею И.1.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, що необхідні для виконання ро-боти, розділ 4.2.

2. За допомогою програми sint.bas виконати автоматизований розрахунок і визначити оптимальні зсуви в часі індивідуальних графіків навантажень. При цьому простежити та проілюструвати графічними побудовами процес синтезу групового графіка.

3. Використавши знання теоретичної частини, знайти альтернативні варіанти розв’язування задачі. Довести, що знайдені варіанти дійсно є альтернативними.

4. Зробити висновки по роботі.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Якими кількісними характеристиками можна оцінювати нерівномірність графіка навантажень?

2. Які існують практичні способи керування графіками навантажень?

3. Наведіть приклад, коли вирівнювання графіка досягається способами, що не потребують додаткових капітальних вкладень?

4. В чому полягає принцип оптимальності Беллмана?

5. Яка інформація потрібна для знаходження оптимального групового графіка навантаження?

6. Як виконується пошук керівного рішення, що забезпечує оптимальний груповий графік навантаження?

7. Які допущення покладені в основу розв’язання даної задачі?