Додаток Ж

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7

КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРІЄЮ РЕЖИМУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета роботи: виконати керування несиметрією режиму для умов свого варіанта, попередньо вивчивши необхідний теоретичний матеріал. Управління виконати як на основі статистичної інформації, так і за параметрами навантажень для окремих статичних моментів часу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Для умов електродного заводу потрібно виконати керування несиметричним режимом способом внутрішнього симетрування. Реальні дані для одного із підприємств електродної промисловості наведені в таблиці Ж.1. На підприємстві є 5 високовольтних однофазних електроприймачів, їх номінальна напруга 35 кВ.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, які потрібні для виконання роботи, розділ 2.6.

2. Обґрунтувати критерій керування та сформулювати технічні обме-ження, що потребують урахування.

3. За допомогою програми vsim.bas виконати автоматизований розрахунок і отримати оптимальний вектор керування з врахуванням динамічності.

4. Побудувати годограф І2 в процесі пошуку оптимального рішення.

5. Виконати той же розрахунок для одного із перерізів часу, отримати оптимальний вектор керування для цього випадку.

6. Дати інтерпретацію отриманих результатів, попередньо побудувавши залежність I2(t).

7. Зробити висновки.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. В чому суть внутрішнього симетрування навантажень та що є критерієм ефективності при керуванні ним в даній роботі?

2. Як можна врахувати динамічність режиму навантажень при внут-рішньому симетруванні?

3. Яка вихідна інформація потрібна для знаходження керівного рішення та як організувати і провести експеримент для отримання інформації?

4. Які переваги способу внутрішнього симетрування та в яких випадках можна його використовувати?