Додаток Е

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРИЧНИМИ РЕЖИМАМИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета роботи: вивчити принцип симетрування електричних режимів; ознайомитися з математичною моделлю оперативного керування несиметрією режиму за допомогою СП; провести розрахунок послідовності векторів керування для динамічного процесу та дати кількісну оцінку отриманих результатів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Здійснити керування несиметрією режиму за допомогою СП. Необ-хідні вихідні дані наведені в таблицях Е.1 та Е.2.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, що покладені в основу процесу ке-рування несиметрією режиму в електричній мережі, розділ 2.7.

2. Висунути та обґрунтувати рекомендації щодо алгоритму керуван-ня.

3. Записати в загальному вигляді математичну модель керування для конкретних умов заданого варіанта виконання лабораторної роботи.

4. Створити локальну базу даних, використавши програму q5.bas.

5. Виконати необхідні розрахунки для заданого динамічного режиму, скориставшись програмою simm.bas.

6. Інтерпретувати результати отриманих розрахунків.

7. Побудувати траєкторії несиметричних режимів – природного та керованого; дати кількісну оцінку ефективності керування.

8. Зробити мотивовані висновки.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. В чому суть принципу симетрування електричного режиму?

2. Які пристрої використовуються для симетрування навантаження та в чому полягає принцип їх роботи?

3. Як досягти ефективного симетрування режиму, якщо його параме-три змінюються в широких межах?

4. Які алгоритми можуть застосовуватись для керування несиметрією режиму?

5. Що в даному випадку є об’єктом, а що пристроєм керування?

6. Дати пояснення щодо змісту цільової функції моделей керування.

7. Те ж, щодо обмежень моделі керування.

8. Дати енергетичну інтерпретацію показника якості керування.

9. Як поліпшити якість керування процесом?