Додаток Д

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПОСТАНОВКИ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ РЕЖИМАМИ

Мета роботи: вивчити фізичну суть задачі внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів, особливості математичної постановки цієї задачі та алгоритму аналізу математичної моделі, виконати автоматизований та тестовий розрахунки оптимального розподілення однофазних приймачів на лінійні напруги.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Виконати внутрішнє симетрування однофазних навантажень, параметри режиму яких задані згідно з варіантом в таблиці Д.1.

Таблиця Д.1 – Вихідні параметри однофазних навантажень

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, що необхідні для виконання ро-боти, розділ 2.6.

2. Виконати автоматизований розрахунок задачі внутрішнього симетрування навантажень, скориставшись програмою nscal.bas .

3. Побудувати годограф І2 в процесі пошуку оптимального рішення.

4. Записати в числовому вигляді математичну модель для умов свого варіанта.

5. Записати математичну модель в стандартному вигляді для опорного розв’язку, що знайдений в процесі автоматизованого розв’язування задачі.

6. Заповнити стандартну таблицю та виконати заміну базисних змінних для однієї ітерації.

7. Порівняти розв’язок, отриманий на даній ітерації, з відповідним розв’язком, знайденим при автоматизованому розрахунку.

8. Дати інтерпретацію отриманих результатів.

9. Зробити висновки.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. З якою метою потрібно виконувати симетрування навантажень та в чому полягають основні способи симетрування?

2. В чому суть внутрішного симетрування навантажень та що є критерієм ефективності в такій задачі?

3. Який зміст мають змінні математичної моделі?

4. Чому потрібно, щоб змінні математичної моделі мали лише два значення?

5. Чи можна знайти рішення задачі за класичними алгоритмами?

6. На якій підставі для розв’язання задачі можна скористатись ідеями симплекс-алгоритму лінійного програмування?

7. Яким буде розв’язок, якщо зняти обмеження математичної моде-лі?

8. За якою ознакою слід припиняти ітераційний процес пошуку опти-мального керівного рішення?