Додаток Г

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Мета роботи: виконати постановку задачі прийняття оптимального рішення щодо розміщення замовлень на ремонт електрообладнання; розробити конкуруючі математичні моделі для пошуку вектора керування, обґрунтувати математичні методи, що використовуються для аналізу математичних моделей.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Для задачі, що входить до комплексу задач енергоремонту, розробити оптимізаційні математичні моделі, на їх основі знайти оптимальний вектор керування з розміщення замовлень на ремонт кожного і-го виду електрообладнання (і = 1, 2, 3, 4) в одній із ремонтних організацій – j (j = 1, 2, 3). Відомі обсяги ремонтів по кожному виду електрообладнання – mі, тис. нормо-годин. Кожна з ремонтних організацій, де можна розмістити замовлення, має виробничі потужності Nj, тис. нормо-годин. Відомі питомі вартості ремонту і-го виду обладнання на j-му підприємстві – Сij, грн/нормо-годину.

Ремонт потрібно виконати для обладнання:

– електодвигуни (і = 1);

– трансформатори (і = 2);

– електропечі (і = 3);

– електровимірювальні прилади (і = 4).

Ремонт можна виконати на:

– власній ремонтній базі (j = l);

– спеціалізованому ремонтному підприємстві (j = 2);

– приватному підприємстві (j = 3).

Математичні моделі потрібно розробити для таких випадків:

– математична модель в дискретних змінних, коли повністю вид електрообладнання ремонтується на будь-якому ремонтному підпри-ємстві;

– те ж, в неперервних змінних, що дає змогу ремонтувати електрообладнання частинами на різних ремонтних підприємствах;

– те ж, але якщо і-тий вид обладнання не ремонтується j-тим ремонт-ним підприємством;

– те ж, але за критерій ефективності взято час ремонту електрообладнання. Встановити, яка для цього потрібна додаткова інформація.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, щo необхідні для виконання роботи (за книгою : Милосердов В. О. Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики / В. О. Милосердов, Л. Б. Терешкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 122 с.).

2. Скласти критерій керування та сформулювати технічні обмеження, які потрібно врахувати.

3. Формалізувати математичні моделі для зазначених випадків як у фукціональному, так і в числовому виглядах.

4. Ознайомитись з можливостями програм remot.bas і simplex.exe та визначити, для аналізу якої моделі можна скористатись якою програмою.

5. За допомогою відповідних програм провести розрахунки і отримати оптимальні вектори керування та дати їх інтерпретацію.

6. Зробити висновки.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Чому задача розміщення замовлень на ремонт електрообладнання є багатокритеріальною?

2. В якій постановці треба вирішувати задачі, які мають багато розв’яз-ків?

3. З яких основних етапів складається процес розв’язування оптимізаційних задач?

4. Які критерії керування можна запропонувати для розв’язання задачі, що розглядалась?

5. Які допущення зроблені на етапі математичної постановки задачі?

6. До якого класу задач відноситься задача оптимального розміщення замовлень на ремонт електрообладнання?