Додаток В

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета роботи: ознайомитися із задачею керування реактивною потужністю, розрахувати послідовність векторів керування потужністю БСК за двома критеріями та обгрунтувати критерій для задачі керування, що розглядається.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Здійснити керування реактивною потужністю системи електропоста-чання промислового підприємства (рис. В.1), за допомогою керованих БСК за такими критеріями:

– за критерієм мінімуму реактивної потужності в лінії живлення (розрахунки провести на комп’ютері за математичною моделлю (3.2));

– за критерієм мінімуму реактивної потужності по вузлу системи електропостачання.

Оперативна інформація для виконання керування:

– реактивна потужність в лінії живлення підприємства QН;

– те ж, по вузлах навантаження Q1; Q2; Q3; Q4;

– значення реактивної потужності, що дозволяється енергосистемою – Qдоп;

– стан кожного ступеня БСК на момент прийняття рішення.

Постійна інформація:

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичний матеріал, необхідний для виконання роботи, розділи 3.2 та 3.3.

2. Обґрунтувати показник якості керування реактивною потужністю:

Розкрити його фізичний та економічний зміст.

3. Показати, що вимога показника якості керування для даної задачі може бути досягнута за двома запропонованими критеріями.

4. Визначити, які зі ступенів БСК потрібно вмикати в кожному вузлі, якщо керування виконувати за критерієм мінімуму реактивної потужності у вузлах навантаження.

5. Розрахувати реактивні потужності, що споживаються підприємством за умови балансу реактивних навантажень для позначених моментів часу.

6. Створити локальну базу даних за допомогою програми q2.bas.

7. За допомогою програми bsk.bas розрахувати послідовність керівних впливів для того ж інтервалу часу, але якщо рішення приймати за критерієм мінімуму реактивної потужності лінії живлення підприємства (на більш високому рівні керування).

8. Побудувати в одних осях графіки реактивної потужності підприємства, що відповідають різним критеріям керування та при-родного процесу.

9. Виконати кількісне оцінювання показника якості керування за різ-ними критеріями.

10. Зробити висновки за отриманими результатами.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Чому потрібно виконувати керування реактивною потужністю?

2. За якими критеріями виконується керування реактивною потужніс-тю?

3. Як оцінити ефективність способу керування реактивною потужніс-тю?

4. Які допущення зроблені на етапі постановки задачі?

5. В яких випадках зробленими допущеннями можна знехтувати?

6. До якого класу моделей відноситься модель керування реактивною потужністю?