Додаток Б

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ КІЛЬКІСТЮ ПРАЦЮЮЧИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ГПП

Мета роботи: вивчити задачу вибору оптимальної кількості працюю-чих трансформаторів на ГПП промислового підприємства, що можуть працювати на загальні шини; запропонувати алгоритм керування та виконати оцінювання практичної реалізації даної задачі на конкретному прикладі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Алгоритмізувати задачу включення та відключення трансформаторів з метою зменшення сумарних втрат активної потужності на ГПП, яка має три трансформатори (рис. Б.1). Секції збірних шин 3 та 4 живлять найбільш відповідальних електроприймачів, тому трансформатор Т2 з міркувань надійності відключатися не повинен. Також з тих же міркувань в роботі повинно знаходитися не менше двох трансформаторів

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити теоретичні положення, які потрібні для виконання лабораторної роботи (за книгою: Гельман Г. А. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленных предприятий / Гельман Г. А. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 256 с.)

2. Для сформульованої задачі запропонувати два алгоритми керування (одно- та багатокроковий).

3. Розробити алгоритм розрахунку оптимальної кількості працюючих трансформаторів та подати його блок-схемою.

4. Провести комп’ютерний експеримент із визначення доцільного (для заданого варіанту) алгоритму керування.

4.1. Працюючи в діалозі з програмою q1.bas створити локальну базу даних.

4.2. В прискореному часі виконати керування за алгоритмом багатокрокового детермінованого керування для заданого динамічного режиму, використовуючи програму trans.bas.

5. Розроблений самостійно алгоритм визначення керівного рішення порівняти з алгоритмом, реалізованим в програмі. За результатами порівняння дати критичні оцінки.

6. Зробити аналіз отриманих результатів керування та сформулювати висновки.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. З яких складових складаються втрати потужності в трансформато-рах та від яких параметрів вони залежать?

2. Які технічні обмеження потрібно враховувати в процесі керування кількістю працюючих трансформаторів?

3. Які критерії оптимальності можна запропонувати для даної задачі керування?

4. Що розуміється під алгоритмом керування та алгоритмом пошуку керуючого рішення?

5. Які допущення зроблені при постановці задачі?

6. До якого комплексу задач в структурі енергетичної АСУ можна віднести задачу, що розглядалась в рамках лабораторної роботи?