Додаток А

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1

АВТОМАТИЗАЦІЯ В ЕНЕРГОНОРМУВАННІ

Мета роботи: отримати уявлення про програмний комплекс «Енергонормування» (призначення, можливості, необхідна інформація), а також запропонувати алгоритм роботи з програмним комплексом.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Встановити можливості, скласти уявлення про програмний комплекс «Енергонормування», навчитись проводити розрахунки та сформулювати перелік необхідної інформації можна, спостерігаючи роботу програми demo.exe. Програма demo.exe надає можливість ознайомитись з однією задачею комплексу енергозбереження. Крім того, програма має навчальні функції і тому може бути складовою АСН.

Програма працює так, що демонструються в роботі всі програмні модулі комплексу «Енергонормування». Будь-якого втручання в роботу програми не потрібно. Спостерігаючи роботу, яка імітує роботу людина, можна:

– визначити можливості програмного комплексу щодо його викорис-тання;

– встановити послідовність роботи з програмними модулями комплексу;

– сформулювати переваги та недоліки.

Це дає можливість зробити певні висновки про доцільність викорис-тання програмного комплексу на конкретному виробництві.

В будь-який момент роботу програми можна зупинити, натиснувши клавішу Pause , що потрібно для усвідомлення побаченого. Для продов-ження роботи слід натиснути клавішу Enter. Роботу з цими клавішами потрібно виконувати чітко та акуратно, щоб при їх натисканні не проходило декілька сигналів.

Вся інформація відображається на моніторі, але в двох випадках пе-редбачена можливість виведення інформації на друк. В цих випадках подається звуковий сигнал і потрібно, дочекавшись закінчення звукового сигналу, ввести «одиницю» (натиснувши на відповідну клавішу), відмовившись від виведення на друк. В процесі роботи програми demo.exe зміна інформації на екрані дисплея здійснюється за сталі проміжки часу, які не залежать від швидкодії комп’ютера.

Програма demo.exe дозволяє проглянути діалог користувача з ЕОМ та форму отримання результатів розрахунку. Припинити роботу про-грами та здійснити вихід в систему можна, одночасно натиснувши клавіші Ctrl+Break .

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Вивчити характеристику програми demo.exe та ознайомитись з ін-струкцією для користувача.

2. Запустити на виконання програму demo.exe.

3. За результатами вивчення ПК «Енергонормування» необхідно:

– скласти алгоритм функціонування окремих програмних модулів комплексу «Енергонормування» та подати його в звіті у вигляді блок-схеми;

– запропонувати алгоритм роботи з програмним комплексом і також подати його у звіті блок-схемою;

– розробити форму таблиць для збору інформації, що потрібна для наповнення бази даних;

– встановити умови використання програмного комплексу «Енергонормування» та його можливості;

– сформулювати переваги та недоліки програмного комплексу;

– визначити функції, що автоматизуються програмним комплексом, та навести їх перелік в звіті про роботу.

МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. З якою метою виконується нормування енергоносіїв?

2. Що таке питома норма енергоспоживання та її вимірність?

3. Яку структуру мають питомі норми?

4. Які відомості знаходяться в базі даних програмного комплексу?

5. Які методи розрахунку питомих норм реалізовані в програмному комплексі «Енергонормування» та яка доцільність розрахунку норм декількома методами?

6. Які можливості передбачені в програмному комплексі для виклю-чення можливих помилок?

7. В якій послідовності треба діяти при виконанні розрахунку питомих норм енергоспоживання за допомогою ПК «Енергонорму-вання»?