1.7 Структура енергетичних підсистем АСУТП

Енергетичне господарство промислового підприємства забезпечує його життєдіяльність і внаслідок особливостей енергетичного виробництва потребує безперервного контролю, аналізу параметрів, прийняття оперативних та перспективних рішень для забезпечення надійності та економічності енергопостачання. Великий потік енергетичної інформації може бути належним чином оброблений тільки з використанням обчислювальної техніки і тому енергогосподарство промислового підприємства повинно бути відповідно представлене в АСУП підсистемою енергопостачання. Створення енергетичної підсистеми АСУТП повинно здійснюватись з позицій системного підходу, охоплюючи всі енергетичні проблеми.

Енергетичні підсистеми створюються на основі таких основних прин-ципів:

– будучи складовою АСУП, рис. 1.8, АСУЕ повинні охоплювати всі компоненти енергогосподарства підприємства;

– база даних АСУП повинна містити деякі компоненти енергетичної інформації, що забезпечує розв’язування загальнозаводських задач;

– для розв’язування вузькоспеціалізованих енергетичних задач доцільне створення локальної бази даних та засобів управління нею – СУБД;

– локальні енергетичні підсистеми доцільно організовувати як автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персональних ЕОМ.

Кожна із виділених енергетичних підсистем містить ряд комплексів специфічних задач. Щодо підсистем електропостачання можна виділити комплекси задач за різними ознаками, рис. 1.9, що охоплюють всі проблеми відповідної галузі енергогосподарства.

Можлива структурна схема функціональної підсистеми АСУЕ, в якій деталізована лише підсистема електропостачання, наведена на рис. 1.10. Розглядаючи рис. 1.10, можна зробити такі висновки.

АСУЕ, як будь-яка функціональна підсистема, може мати свої особливості, пов’язані зі специфікою системи електропостачання, і відрізнятися від наведеної енергетичними підсистемами, комплексами задач, а також окремими задачами в складі того або іншого комплексу.

АСУЕ також має ієрархічну будову. Можна виділити: рівень енергетичних підсистем; рівень комплексів задач та рівень задач АСУ.

До складу АСУЕ входять технічні задачі енергетичного спрямування, пов’язані зі збором, переробкою та зберіганням інформації.