1.6 Ієрархія та підсистеми АСУ

АСУ здійснюють керування різноманітними об’єктами. Це може бути економіка держави, галузь, виробниче об’єднання, підприємство, технологічний процес і т. д. Звернемо увагу на існуючу ієрархію об’єктів керування. Природньо, що відповідно до цього існує також й ієрархія АСУ. Характер задач, які ставляться та потребують свого вирішення, на різних рівнях ієрархії суттєво відрізняються. Якщо на верхніх рівнях (економіка країни, галузь) це переважно задачі перспективного планування та прогнозу, які вирішуються в умовах невизначеності з врахуванням соціальних факторів і при багатьох допущеннях, то задачі на рівні промислового підприємства або технологічного процесу потребують детерміновану інформацію і ви-рішуються без суттєвих допущень або зовсім без них.

Існує така класифікація АСУ за ієрархічною ознакою.

Загальнодержавна автоматизована система – автоматизована система збору та обробки інформації для обліку, планування та керування державним сектором економіки.

Галузева автоматизована система управління – АСУ міністерства або відомства, що призначена для управління підпорядкованими організаціями.

Територіальна АСУ – призначена для керування адміністративно-територіальним районом.

АСУ підприємством (АСУП) – здійснює керування промисловим підприємством.

АСУ технологічним процесом (АСУТП) – призначена для безпосереднього керування технологічним процесом, а її підсистема АСУ енергопостачанням (АСУЕ) – технологічним процесом енергопостачання.

Зауважимо, що АСУ певного рівня ієрархії є підсистемою (частиною цілого) АСУ більш високого рівня. Наприклад, АСУТП є підсистемою АСУП, а АСУЕ – підсистема АСУТП. Виділення тих або інших підсистем АСУ є дещо умовним. Вони можуть об’єднуватись на єдиній методологічній, організаційній та технологічній основі.

В структурі автоматизованих систем будь-якого рівня, в тому числі в АСУП, прийнято виділяти функціональні та забезпечувальні підсистеми. Функціональні підсистеми, власне, керують різними галузями діяльності підприємства – підготовкою виробництва, постачанням, збутом і т. д. До функціональних відносяться енергетичні підсистеми АСУТП. Кількість таких підсистем та функції, що реалізуються ними, залежать від особливостей підприємства. Навпаки, забезпечувальні підсистеми практично в усіх АСУ реалізують одні і ті ж функції – вони виконують, власне, інформаційні процеси та цим забезпечують нормальну роботу підсистем.

В складі забезпечувальних підсистем ГОСТ 34.003-90 виділяє підсис-теми організаційного, методичного, технічного, математичного, програмного, інформаційного, лінгвістичного, правового та ергономічного забезпечення.

Організаційне забезпечення – сукупність документів, що встановлю-ють організаційну структуру, права та обов’язки користувачів та експлуатаційного персоналу автоматизованої системи в умовах функціонування, перевірки та забезпечення її роботоздатності.

Методичне забезпечення – сукупність документів, що описують тех-нологію функціонування автоматизованої системи, методи вибору та ви-користання користувачами технологічних прийомів для отримання конкретних результатів.

Технічне забезпечення – сукупність всіх технічних засобів, що вико-ристовуються при функціонуванні автоматизованої системи.

Математичне забезпечення – сукупність математичних методів, моделей та алгоритмів, які використовуються в автоматизованій системі.

Програмне забезпечення – сукупність програм на носіях даних та програмних документів, що призначена для налагодження, функціонування та перевірки роботоздатності автоматизованої системи.

Інформаційне забезпечення – сукупність форм документів, класифікаторів, нормативної бази та реалізованих рішень з обсягів розміщень та форм існування інформації, що використовується в автоматизованій системі.

Лінгвістичне забезпечення – сукупність засобів та правил для формалізації природної мови, що використовується при спілкуванні користувачів та експлуатаційного персоналу автоматизованої системи з комплексом засобів автоматизації.

Ергономічне забезпечення – сукупність реалізованих рішень в автоматизованій системі для погодження психологічних, психофізіологічних, антропометричних, фізіологічних характеристик та можливостей користувачів з технічними характеристиками комплексу засобів автоматизації.

Кількість функціональних підсистем та їх зміст для кожної конкретної АСУ може бути різною, що є характерною особливістю даної системи. Але так не можна сказати про забезпечувальні підсистеми. Наявність кожної підсистеми із числа забезпечувальних є обов’язковою.