1.3 Інформація в АСУ

В АСУ існує поняття інформації та даних. Інформація – це відомості, які в даний момент можуть позначитись на прийнятому рішенні і тим самим на параметрах стану системи. Дані – сукупність відомостей, що зберігаються в пам’яті ЕОМ, і які в даний момент не використовуються. Дані, що використовуються в розрахунках, називаються інформацією.

Прийняття рішень з керування можливе лише на основі інформації про стан об’єкта керування та навколишнього середовища. Для динамічних систем інформація є функцією часу і тому потрібно періодично аналізувати стан об’єкта керування та коригувати вектор керування.

Слід зауважити, що є інформація, яка має властивості до швидкої зміни, наприклад, величини потужностей та струми в лініях, значення напруг у вузлах і таке інше. Це відбувається, наприклад, відповідно до зміни навантаження споживачів електричної енергії внаслідок вимог технологічного процесу. Якщо для розв’язування задачі керування необхідна саме ця інформація, то вона повинна кожного разу поновлюватись і відповідати значенням параметрів, що встановились на момент прийняття рішення. Така інформація іноді називається оперативною.

Інша частина інформації, навпаки, має властивості незмінності протя-гом тривалого проміжку часу та називається неоперативною або даними. Наприклад, із множини необхідної інформації для керування електричним режимом та її частина, що стосується параметрів схеми (схема електричних з’єднань, технічні характеристики встановленого електрообладнання), залишається незмінною протягом тривалого часу. Тому нелогічно вводити її кожного разу заново, коли знаходиться цілеспрямоване рішення, а слід скористатися можливістю ЕОМ до зберігання інформації. Така інформація вводиться лише один раз та зберігається в спеціально організованих файлах, до яких, в разі потреби, можна завжди звернутись і отримати необхідну інформацію. Вся множина таких файлів називається базою даних.

Очевидно, що змін можуть зазнавати також і дані. Наприклад, час від часу внаслідок розвитку мережі може змінюватись схема, в результаті зміни струму короткого замикання може встановлюватись інше комутаційне обладнання, залежно від зміни технологічного процесу можуть змінюватись перерізи провідників на окремих лініях електромережі і т. д. В таких випадках виникає потреба провести відповідні зміни в базі даних. Дія, яка спрямована на виконання виправлень в базі даних, доповнення її додатковими відомостями, вилучення застарілих, називається веденням бази даних. Робота із наповнення бази даних потрібною інформацією називається створенням бази даних. Цими функціями наділені сучасні системи керування базами даних (СУБД) для персональних ЕОМ.

Інформацію, що використовується для розв’язування задачі керування, можна розглядати також з точки зору її достовірності. Іноді вся інформація або її частина подається в детермінованому вигляді. Деякі компоненти інформації за своєю природою можуть мати стохастичний характер і отримуються у вигляді, наприклад, законів розподілу або окремих його характеристик. Серед таких є характеристики надійності електропостачання. Інформація, що стосується, наприклад, перспективи розвитку електричної мережі, має елемент невизначеності.

Крім інформації первинної, яка одержується безпосередньо від датчиків або знімається з вимірювальних приладів, ще є вторинна, яку отримують шляхом переробки первинної. Наприклад, такою інформацією є параметри розподілу випадкових величин, які отримують шляхом обробки статистичного матеріалу.