1.10 Задачі електроремонту, що можуть бути автоматизовані

Перелік задач електроремонту, які можна атоматизувати, наведено на рис. 1.10. Дамо характеристику та опис суті зазначених задач.

Задача складання графіка планово-попереджувальних ремонтів (ППР) полягає в тому, що на календарний рік планується виконання поточних та капітальних ремонтів, оглядів та профілактичних випробовувань для всього електрообладнання та мереж, що знаходяться в експлуатації, і для яких підійшов термін відповідно до ремонтних нормативів. Для планування в базі даних повинна знаходитись інформація про електрообладнання (найменування, інвентарні номери, коди, умови його роботи, відомості про попередні ремонти) та про електричні мережі. Графік ППР має бути складений за встановленою формою та затверджений головним інженером підприємства.

Задача забезпечення графіка ППР матеріалами, комплектуючими та інструментами. Для кожної ремонтної одиниці, виходячи із змісту ремонтів, системою ППР встановлено перелік необхідних матеріалів, комплектуючих, а також нормативи їх використання. Це дає змогу виконати розрахунок загальної потреби в матеріалах та комплектуючих за всіма найменуваннями та за їх вартістю, обгрунтувати кошти, що необхідні для придбання всього необхідного, та завчасно його придбати. Що стосується інструменту та пристосувань, то слід визначити їх наявність, а якщо чогось не вистачає, то придбати або вирішити всі питання, пов’язані, наприклад, з їх орен-дою.

Розрахунок потреби ремонтного персоналу. Ремонт електрооблад-нання виконує ремонтний персонал, який повинен мати відповідну квалі-фікацію. Ремонтні нормативи встановлюють трудомісткість на виконання будь-якого ремонту для всіх видів електрообладнання та мереж і визначають кваліфікацію спеціалістів, які повинні їх виконувати. Маючи затверджений графік ППР та керуючись ремонтними нормативами з трудомісткості ремонтів, можна визначити потребу в ремонтному персоналі за кількістю та за кваліфікацією. Такий розрахунок потрібен, щоб обгрунтувати штати ремонтних бригад та служб.

Погодження виведення в ремонт електрообладнання з іншими зацікавленими службами. Профілактичні ремонти виконуються для обладнання, як електричного, так і технологічного (верстати, електролізні установки, печі і т. д.). Ремонти електрообладнання виконуються енергетичною службою підприємства, а механічна частина технологічного обладнання ремонтується службою головного механіка підприємства відповідно до ППР механічного обладнання. Як правило, ці ремонти пов’язані із зупиненням технологічного обладнання. Для зменшення сумарного часу простою механізмів в ремонті доцільно погоджувати плани, щоб відповідні ремонти виконувати одночасно.

Задача контролю виконання графіка ППР електрообладнання. Керівник енергетичної служби повинен здійснювати постійний контроль за ходом виконання плану профілактичних ремонтів. У випадку порушення графіка оперативно виявити причини (відсутність матеріалів, інструментів, механізмів і т. д.) та усунути їх. Для цього потрібно отримати довідку про стан виконання ремонтів. Процес отримання довідки можна автоматизувати.

Автоматизована підготовка звіту з енергоремонтів. Форма звіту встановлена державною інспекцією з енергонагляду. В звіті наводиться інформація про трудомісткість, вартість матеріалів, планову вартість ре-монту, простої з приводу ремонту (планові та фактичні) відповідно до графіка ППР електрообладнання на поточний рік.

Збір ремонтної статистики за різними ознаками (за видами обладнання, по цехах, по дільницях ...) і статистичне оброблення результатів. Це дає можливість встановити пошкодження, що мають стійкі прояви (тобто їх виникнення пов’язане з причинами, появу яких не можна вважати за випадкову). Аналізуючи їх, можна виявити причини, що ведуть до пошкоджень, та усунути їх.

Розміщення замовлень на виконання ремонтів електрообладнання. В умовах ринкової економіки може існувати ряд можливих альтернатив для здійснення ремонтів електрообладнання. Керівництво енергетичною службою стає перед вибором найкращого (за якоюсь ознакою) варіанта здійснення ремонтів. Для визначення оптимального варіанта розміщення замовлень необхідно за складними алгоритмами переробити інформацію, отримані результати проаналізувати та прийняти рішення.

Створення та ведення бази даних з енергообладнання. Автоматизація всіх задач енергоремонту можлива лише за наявності необхідної інформації. Звернемо увагу на ту обставину, що більшою частиною необхідні відомості залишаються незмінними тривалий час (найменування електрообладнання, інвентарні номери, коди умов ро-боти, міжремонтні цикли і т. д.). У таких випадках вони мають міститися в базах даних. Для бази даних з енергообладнання, як і для будь-якої іншої, характерні задачі її створення та ведення.