Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

Додаток А Завдання на проектування

 
   
 

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник наук. ступ., вч. звання

_________________ П.І.Б.

"____"_______________ 20    р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни «Системи керування електроприводами»

студента ______________ факультету                , групи __________

 

1. Тема проекту Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму

2. Термін здачі студентом закінченого проекту «___» _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до проекту Варіант __

 

Напруга живлення електропривода U1н =  __ кВ.

Тип електропривода – __________________ (реверсивний/нереверсивний)

Схема випрямлення – ___________________

 

Таблиця 1 – Паспортні дані електродвигуна

Тип двигуна

Параметри

Номінальна потужність Рн, кВт

 

Номінальна напруга Uн, В

 

Номінальний струм якоря Ін, А

 

Номінальна швидкість обертання nн, об/хв.

 

Кількість головних полюсів 2р

 

Опір якоря при 20° С Rя, Ом

 

Опір додаткових полюсів при 20° С Rдп, Ом

 

Опір компенсаційної обмотки при  20° С Rко, Ом

 

Номінальна напруга збудження Uнз, В

 

Номінальний струм обмотки збудження Ізн, А

 

Маховий момент двигуна GD2, кг×м2

 

 

Таблиця 2 – Вимоги до системи керування

Діапазон регулювання швидкості D = w /w0мін

Параметри

Точність регулювання d, %

 

Перевантажувальна здатність l

 

Час дії перевантаження tпер, с

 

Коефіцієнт відсічки, квідс = Івідс /Іст

 

Коефіцієнт моменту інерції механізму q

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1      Схема структурна системи електропривода (формат А2)

2      Схема електрична принципова системи електропривода (формат А2)

3      Характеристики розімкненої системи (формат А2)

4      Схема моделювання, графіки перехідних процесів замкненої системи. Результати дослідження на стійкість та якість (формат А2)

        Примітка: всі графічні матеріали винести на два листи формату А1, поєднавши пункти 1 з 2, 3 з 4.

 

6. Дата видачі завдання  «__» _________  20__ р.

 

Студент        _______________                                                                      

                                                      (підпис)                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник            ________________                                                                          

                                                      (підпис)                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 
 
 

На верх Ý